Oferty Pracy 2017-08-03T12:41:11+00:00

Oferty Pracy

Kliknij na wybrane stanowisko, aby wyświetlić szczegóły.

Lekarz medycyny- nocna i świąteczna opieka zdrowotna 2017-10-13T10:39:42+00:00
 • Data publikacji: 2017-10-13 10:37:56

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 października 2017 o godzinie 10:39 przez

User: ID użytkownika jest niepoprawne

1. Pielęgniarki do Gabinetu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
2. Pielęgniarki na oddziały pediatryczne
3. Położne na Oddział Położniczo-Ginekologiczny, Blok Porodowy
2017-09-14T11:15:15+00:00
 • Data publikacji: 2017-09-14 11:06:50

Forma zatrudnienia do uzgodnienia ( umowa o pracę / kontrakt / umowa zlecenie )

Osoby zainteresowane prosimy o założenie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. u. Nr 133, poz. 883 z póżn. zm.)” osobiście w Kancelarii (budynek D pokój nr 11) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania – Naczelna Pielęgniarka

tel.618 506 345 lub jadwiga.smak@szoz.pl

Ostatnia aktualizacja wpisu: 14 września 2017 o godzinie 11:15 przez

User: ID użytkownika jest niepoprawne

Lekarz specjalista Neonatolog 2017-09-20T11:12:13+00:00
 • Data publikacji: 2017-09-14 10:02:02

Wymagania:

 • lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z Neonatologii.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Ostatnia aktualizacja wpisu: 20 września 2017 o godzinie 11:12 przez

User: ID użytkownika jest niepoprawne

Lekarz specjalista Otorynolaryngolog dziecięcy / Otorynolaryngolog 2017-09-14T11:24:28+00:00
 • Data publikacji: 2017-09-14 09:56:21

Wymagania:

lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z Otorynolaryngologii dziecięcej względnie Otorynolaryngologii.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e’mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Ostatnia aktualizacja wpisu: 14 września 2017 o godzinie 11:24 przez

User: ID użytkownika jest niepoprawne

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Specjalistycznym Zespole opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8 2017-07-21T16:26:30+00:00
 • Data publikacji: 2017-07-21 15:57:11

Poznań, dnia 21 lipiec 2017rok

O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Naczelny Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką

i Dzieckiem w  Poznaniu,  ul. Krysiewicza 7/8  ogłasza  konkurs  na  stanowisko:

 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego.

 

Kandydat   przystępujący  do konkursu   na dane  stanowisko  powinien  spełniać warunki

określone  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r w sprawie kwalifikacji

wymaganych  od pracowników  na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

leczniczych  niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011, Nr 151 poz. 896 ).

 

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów wymaganych dla danego stanowiska wymienionych

w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r w sprawie sposobu przeprowadzania

konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

(Dz.U.z 2012 r, poz 182 ze zm).

Dokumenty wymienione w § 12 ust.1 pkt 2 należy złożyć w oryginale,

w przypadku składania kopii tych dokumentów Komisja Konkursowa

może prosić  o przedstawienie oryginałów  tych dokumentów.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym

Zespołu udostępnione są do wglądu  w  Sekretariacie  Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,

ul. Krysiewicza 7/8.

Oferty z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko ……………………………………” należy przesłać

w zamkniętych kopertach na adres :

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem

w Poznaniu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 1. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań

 lub

składać   bezpośrednio  w Sekretariacie Dyrektora  Naczelnego w ciągu 12 dni, licząc od daty  ukazania

się ogłoszenia. Jeżeli  termin  końcowy przypada  w niedzielę lub inny  ustawowo dzień  wolny  od pracy,

wówczas  termin  upływa  dnia  następnego.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,

ul. Krysiewicza 7/8 w terminie do dnia 31 października 2017 roku.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego 2017-07-19T17:40:22+00:00
 • Data publikacji: 2017-06-09 10:53:11

Ogłoszenie

Konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (61-825 Poznań, ul. Krysiewicza 7/8).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, udostępniane są do wglądu w siedzibie Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać wykształcenie wyższe oraz spełniać wymagania zgodnie z zapisami art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Oferty powinny zawierać:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. życiorys (CV),
 3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska poświadczone za zgodność z oryginałem,
 4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 5. dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata poświadczone za zgodność z oryginałem. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat może być zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
 6. stwierdzone własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko,
 7. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 8. oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu zajmowania określonego w ogłoszeniu stanowiska.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu”, wraz z podaniem swojego imienia, nazwiska oraz adresu i numeru telefonu kontaktowegow terminie do 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia, w sekretariacie Departamentu Zdrowia (pokój 1134) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 61 – 714 Poznań al. Niepodległości 34. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Przewiduje się, że rozpatrzenie kandydatur nastąpi w ciągu 40 dni od upływu terminu do składania ofert, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departament Zdrowia.

Ostatnia aktualizacja wpisu: 19 lipca 2017 o godzinie 17:40 przez

User: ID użytkownika jest niepoprawne

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć I 2017-07-19T17:40:28+00:00
 • Data publikacji: 2017-06-09 10:51:32

Poznań, dnia 14 lipiec 2017 rok

Ogłoszenie

Dyrektor Naczelny Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką

i Dzieckiem w  Poznaniu,  ul. Krysiewicza 7/8  ogłasza  konkurs  na  stanowisko:

 

 • Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć I,

 

Kandydat   przystępujący  do konkursu   na dane  stanowisko  powinien  spełniać warunki

określone  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r w sprawie kwalifikacji wymaganych  od

pracowników  na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych  niebędacych

przedsiębiorcami (Dz.U. 2011, Nr 151 poz. 896 ).

 

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów wymaganych dla danego stanowiska wymienionych  w

§ 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r  w sprawie sposobu przeprowadzania

konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.z 2012 r, poz 182 ze zm).

Dokumenty wymienione w § 12 ust.1 pkt 2 należy złożyć w oryginale, w przypadku składania kopii tych dokumentów Komisja Konkursowa może prosić  o przedstawienie oryginałów  tych dokumentów.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Zespołu udostępnione są do wglądu  w  Sekretariacie  Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8.

 

Oferty z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko ……………………………………” należy przesłać

w zamkniętych kopertach na adres :

 

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań

 lub

składać   bezpośrednio  w Sekretariacie Dyrektora  Naczelnego w ciągu 12 dni, licząc od daty  ukazania  się ogłoszenia. Jeżeli  termin  końcowy przypada  w niedzielę lub inny  ustawowo dzień  wolny  od pracy, wówczas  termin  upływa  dnia  następnego.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8 w terminie do dnia
30 września 2017 roku.

 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Specjalista ds. informatyki w Dziale Informatyki 2017-07-19T17:41:33+00:00
 • Data publikacji: 2017-06-09 10:47:59

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Instalację, konfigurację sprzętu i oprogramowania będącego własnością firmy,
 • Usuwanie awarii sprzętu komputerowego,
 • Przeprowadzanie modernizacji sprzętu i oprogramowania,
 • Administrowanie sieci komputerowej oraz rozwój nowych stanowisk komputerowych,
 • Wspomaganie pracowników w prawidłowym korzystaniu z zasobów teleinformatycznych,
 • Aktualizacje systemów operacyjnych,
 • Serwisowanie i utrzymanie systemów Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10,
 • Zakładanie i usuwanie kont użytkowników,
 • Dbanie o bezpieczeństwo systemu, w tym tworzenie kopii zapasowych,
 • Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zagadnień związanych z informatyką.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Minimum 2 letnie doświadczenia na pokrewnym stanowisku,
 • Wykształcenia wyższe informatycznego,
 • Dobrej znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci LAN i WAN/ WIFI oraz sieci teleinformatycznych,
 • Dobrej znajomości systemów operacyjnych Microsoft (Windows, Windows Server), Linux.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS OFFICE i OpenOffice
 • Znajomość środowiska Active Directory;
 • Praktyczna znajomość budowy komputerów i serwerów;
 • Doświadczenie w rozwiązywaniu problemów technicznych;
 • Doświadczenie w administracji infrastrukturą IT;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego i rozwoju kompetencji.
 • praca w młodym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –  tel. 618 506 241 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Ostatnia aktualizacja wpisu: 19 lipca 2017 o godzinie 17:41 przez

User: ID użytkownika jest niepoprawne

Konkurs na stanowiska: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego, Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Laryngologicznego 2017-07-19T17:42:32+00:00
 • Data publikacji: 2017-06-09 10:42:36

Ogłoszenie

Konkurs na stanowiska: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego, Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Laryngologicznego, Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8

Dyrektor Naczelny Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8 ogłasza konkurs na stanowiska:

 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego,
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Laryngologicznego

Kandydat przystępujący do konkursu na dane stanowisko powinien spełniać Warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędacych przedsiębiorcami (Dz.U. 2011, Nr 151 poz. 896 ).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów wymaganych dla danego stanowiska wymienionych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.z 2012 r, poz 182 ze zm).

Dokumenty wymienione w § 12 ust.1 pkt 2 należy złożyć w oryginale, w przypadku składania kopii tych dokumentów Komisja Konkursowa może prosić o przedstawienie oryginałów tych dokumentów.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Zespołu udostępnione są do wglądu w Sekretariacie Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8. Oferty z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko ……………………………………” należy przesłać w zamkniętych kopertach na adres :

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań

lub

składać bezpośrednio w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego w ciągu 12 dni, licząc od
daty ukazania się ogłoszenia. Jeżeli termin końcowy przypada w niedzielę lub inny ustawowo dzień wolny od pracy, wówczas termin upływa dnia następnego.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Ostatnia aktualizacja wpisu: 19 lipca 2017 o godzinie 17:42 przez

User: ID użytkownika jest niepoprawne

Ostatnia aktualizacja wpisu: 3 sierpnia 2017 o godzinie 12:41 przez

User: ID użytkownika jest niepoprawne