Prawa Pacjenta: (podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. O Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych.

2. Prawo do informacji.

3. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych.

4. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji.

5. Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta.

7. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej.

8. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

9. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

10. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej.

11. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.