Od dnia 1 stycznia 2015 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138). Zgodnie z art.20, ust. 2 a w/w ustawy, świadczeniobiorca (pacjent) jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.    

 

NIEDOSTARCZENIE ORYGINAŁU SKIEROWANIA W WYZNACZONYM TERMINIE (TJ. NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI ROBOCZYCH OD DNIA WPISU NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH) JEST JEDNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z OCZEKIWANIA NA ŚWIADCZENIE I SKREŚLENIEM Z LISTY OCZEKUJĄCYCH.

 

   >>> Informacje dla pacjenta - świadczenia stacjonarne,Szpital Św. Józefa

   >>> Informacje dla pacjenta - świadczenia stacjonarne, Szpital Św. Rodziny

  >>> Informacje dla pacjenta - świadczenia ambulatoryjne, ul. Sporna 16

   >>> Informacje dla pacjenta - świadczenia ambulatoryjne, ul. Krysiewicza 7/8

   >>> Informacje dla pacjenta - świadczenia w zakresie tomografii komputerowej