INFORMACJA DLA PACJENTA 

1. Pacjenci, którzy nie posiadali skierowania przy sobie w dniu rejestracji oraz pacjenci, którzy rejestrowali się telefonicznie proszeni są o dostarczenie oryginału skierowania w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. *

2. Skierowanie można:

  •  wysłać pocztą na adres: ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań lub
  •  dostarczyć osobiście do biura Ruchu Chorych Szpitala, ul. Krysiewicza 7/8

  poniedziałek – piątek 8:00-14:30.

3. Dla skierowań przesłanych pocztą datą dostarczenia jest data stempla pocztowego. **

4. Niedostarczenie oryginału skierowania w  wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją pacjenta z oczekiwania na świadczenie i skreśleniem z listy oczekujących.

5. Gdyby Pan/Pani uznali, że rezygnują z oczekiwania na świadczenie, oryginał skierowania można odebrać osobiście w Ruchu Chorych Szpitala, ul. Krysiewicza 7/8,

   poniedziałek – piątek 08:00 – 14:30,

 

* Podstawa prawna – art. 20, ust. 2 a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dziennik Ustaw z 2014 r., poz. 1138)

„Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o których mowa w ust. 2, pkt 5 w/w ustawy, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)”

** Szpital nie potwierdza faktu otrzymania skierowania dostarczonego pocztą, aby otrzymać potwierdzenie należy przesłać skierowanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.