INFORMACJA DLA PACJENTA 

1. Pacjenci, którzy nie posiadali skierowania przy sobie w dniu rejestracji oraz pacjenci, którzy rejestrowali się telefonicznie lub mailowo proszeni są o dostarczenie oryginału skierowania w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. *

2. Skierowanie można:

  • wysłać pocztą na adres: ul. Sporna 16, 61-709 Poznań lub
  • dostarczyć osobiście do Sekretariatu Przychodni Medycyny Wieku Rozwojowego, ul. Sporna 16,

   poniedziałek – piątek 08-14:00

3. Dla skierowań przesłanych pocztą datą dostarczenia jest data stempla pocztowego. **

4. Niedostarczenie oryginału skierowania w  wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją pacjenta z oczekiwania na świadczenie i skreśleniem z listy oczekujących. *

5. Gdyby Pan/Pani uznali, że rezygnują z oczekiwania na świadczenie, oryginał skierowania można odebrać osobiście w Sekretariacie Przychodni Medycyny Wieku Rozwojowego, ul. Sporna 16,

  poniedziałek – piątek  8:00-14:00

 

 * Podstawa prawna – art. 20, ust. 2a ustawy o oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dziennik Ustaw z 2014 r., poz. 1138 tj.)

„Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o których mowa w ust. 2, pkt 5 w/w ustawy, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)”

** Przychodnia nie potwierdza faktu otrzymania skierowania dostarczonego pocztą, aby otrzymać potwierdzenie należy przesłać skierowanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.