Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie pisemnego wniosku

>>>>>> pobierz wniosek

Wniosek można złożyć osobiście w Kancelarii Szpitala lub przesłać pocztą:
SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań
 
 
Obsługą administracyjną wniosków o udostępnianie dokumentacji medycznej zajmuje się:
Biuro Ruchu Chorych
ul. Krysiewicza 7/8
61-383Poznań
czynne poniedziałek - piątek 8:00-14:30
tel. 618506237
 

 

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

1. Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych.

2. Podmiot leczniczy ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

  • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
  • osobie upoważnionej przez pacjenta,
  • upoważnionym organom.

3. Po śmierci pacjenta, prawo do udostępnienia dokumentacji medycznej ma wyłącznie osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujący sposób:

  • do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego w obecności pracownika udostępniającego dokumentację i w uzgodnionym wcześniej terminie,
  • poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów, kopii,
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów.

5. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

6. Zgoda na udostępnienie dokumentacji lub jej odmowa następuje na podstawie decyzji Dyrektora podmiotu lub osoby przez niego upoważnionej. W przypadku nie wyrażenia zgody, odmowa wydania dokumentacji wydawana jest w formie pisemnej z uzasadnieniem.

7. W przypadku upoważnienia do uzyskania dokumentacji medycznej osoby innej niż wskazana w dokumentacji medycznej, upoważnienie należy dołączyć do wniosku.

8. Upoważnienie, o którym mowa w pkt. 7 dla swojej ważności musi być sporządzone w obecności pracownika upoważnionego do wydawania dokumentacji medycznej. W innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialne lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego.

9. Wydanie dokumentacji następuje za potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

10. Dokumentacja wydawana jest w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.

11. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej określa art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta.

12. Udostępnienie dokumentacji do wglądu po uprzednim uzgodnieniu terminu jest bezpłatne.

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Działalności Leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654),
2. Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009, nr 52, poz. 417 z póź. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. ne 252, poz. 1697 z póź. zm.)