Oddział Dzieci Starszych I znajduje się przy ul. Krysiewicza 7/8. Oddział zlokalizowany jest w budynku A na III piętrze.

Kierownik Oddziału: lek. med. Grażyna Sierakowska - Urbańska
Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Małgorzata Winiecka
Pielęgniarka Oddziałowa: Zofia Kujawa
 
KONTAKT:
Kierownik Oddziału:
tel. 61 850 63 08
Dyżurka lekarska:
tel. 61 850 62 08
Pielęgniarka Oddziałowa:
tel. 61 850 62 09
 
Zapisy do przyjęcia planowego na Oddział (wyłącznie z ważnym skierowaniem):   >>> skierowanie
 - osobiście lub
 - telefonicznie:  tel. 61 850 62 08 
poniedziałek - piątek w godz. 12:00 - 13:00  

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się na Izbie Przyjęć (budynek A, III piętro) w godzinach 7:30 - 9:00. Przyjęcie dziecka do Szpitala wymaga obecności opiekuna ustawowego (rodzica). Do przyjęcia do Szpitala niezbędne jest podanie numeru pesel pacjenta, prosimy o jego przygotowanie. W dniu przyjęcia dziecko powinno być na czczo. Prosimy o zabranie do przyjęcia do Szpitala pełnej dokumentacji medycznej dziecka..

 

 Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

 

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

>>> Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

Oddział realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci w wieku 2,5 do 18 roku życia z zakresu pediatrii, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • schorzeń układu oddechowego,
  • schorzeń układu pokarmowego,
  • schorzeń układu krążenia

Oddział realizuje świadczenia zdrowotne z zakresu kardiologii dziecięcej, prowadzi diagnostykę i leczenie zaburzeń rytmu serca, omdleń i utraty przytomności oraz nadciśnienia. Diagnostyka prowadzona jest w oparciu o badania echokardiograficzne serca, badania metodą Holtera ( w tym: ciśnieniowego RR i EKG), próby wysiłkowe i badania naczyniowe. Zaplecze diagnostyczne Oddziału dla zakresu kardiologia dziecięca stanowi Zakład Elektrodiagnostyki i Fizjopatologii Układu Krążenia.

W razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez lekarzy: neurologa, okulistę, dermatologa, alergologa, chirurga, pulmonologa czy gastroenterologa. Szpital zapewnia  dostęp do badań tomografii komputerowej, RTG, USG, EEG, EKG, echa serca, prób wysiłkowych, badań endoskopowych: w tym gastroskopii, bronchoskopii,kolonoskopii oraz badań laboratoryjnych.

Oddział Dzieci Starszych I realizuje Terapeutyczny Program Zdrowotny: Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów (RZS) i Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów (MIZS) o Przebiegu Agresywnym.

Reumatoidalne zapalenie stawów i młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów jest przewlekłą chorobą tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym, charakteryzującą się nieswoistym symetrycznym zapaleniem błony maziowej, występowaniem zmian pozastawowych i powikłań narządowych. Choroba prowadzi do uszkodzenia integralności strukturalnej i funkcjonalnej narządu ruchu oraz narządów wewnętrznych, czego konsekwencjami są niesprawność i kalectwo. Program Terapeutyczny ma za zadanie uzyskanie kontroli nad aktywnością choroby - indukcja i utrzymanie remisji, poprawę jakości życia chorych przez umożliwienie pacjentom powrotu do pełnej aktywności życiowej, możliwie bez konieczności ciągłej terapii, zmniejszenie powikłań stawowych i pozastawowych.