Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajduje się przy ul. Krysiewicza 7/8

Kierownik Oddziału: lek. med. Przemysław Augustyniak
Pielęgniarka Oddziałowa: Elżbieta Garboś
 
KONTAKT:
Kierownik Oddziału:
tel. 61 850 62 80
Dyżurka lekarska:
tel. 61 850 62 80
Pielęgniarka Oddziałowa:
tel. 61 850 62 50
 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada 8 stanowisk intensywnego nadzoru wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt medyczny do ciągłego monitorowania i wspomagania funkcji życiowych pacjentów. W Oddziale prowadzona jest intensywna terapia pacjentów w stanach nagłego zagrożenia życia, pacjentów z ciężkimi obrażeniami wielonarządowymi, po zatruciach lekami, we wstrząsie septycznym, pacjentów z posocznicą i innymi stanami przebiegającymi z niewydolnością poszczególnych układów i narządów ze szczególnym uwzględnieniem niewydolności oddechowej.

Do zadań Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy:

  • prowadzenie czynności diagnostycznych i leczniczych wymagających wspomagania jednego lub wielu narządów,
  • prowadzenie czynności resuscytacyjnych,
  • przygotowanie i przeprowadzenie znieczulenia do zabiegów (znieczulenia ogólne złożone, znieczulenia dożylne, sedacja, znieczulenia podpajęczynówkowe, znieczulenia zewnątrzoponowe).
            

  Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

 

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

>>> Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego