ADRES:                                                                                                                DOJAZD:
ul. Niegolewskich 29
60-235 Poznań
tel. centrala: 61 866 50 12

 

 W skład Przychodni Położniczo - Ginekologicznej, ul.Niegolewskich 29 wchodzą:

  1. Poradnia Położniczo - Ginekologiczna,
  2. Poradnia Ginekologiczna dla Dzieci i Młodzieży.

   

 Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy. 

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

>>> Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego