Biuletyn Informacji Publicznej2022-08-04T10:55:13+00:00

Biuletyn Informacji Publicznej Specjalistycznego Zespołu Opieki zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Redakcja

Siedziba redakcji Biuletynu Informacji Publicznej  Specjalistycznego Zespołu Opieki zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu znajduje się pod adresem:

 • Specjalistyczny Zespół Opieki zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
  ul. Wrzoska 1
  60-663 Poznań

Kontakt:

 • +48 61 616 25 00

Sposób korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Z biuletynu należy korzystać, klikając na wybrane zagadnienie w menu znajdującym się po prawej stronie, kiedy biuletyn wyświetlany jest na monitorze, oraz poniżej treści, gdy wyświetlany jest na urządzeniach mobilnych.

Zakładki Konkursy, Organizacja Szpitala, Przetargi, oraz Szpital posiadają dodatkowe podstrony. Najedź na nie myszką, jeśli korzystasz z komputera, lub dotknij, gdy korzystasz z urządzenia mobilnego, aby wyświetlić łącza do podstron.

W razie problemów z wyszukaniem żądanej treści, wykorzystaj wyszukiwarkę dostępną w górnym prawym rogu na ekranach monitorów, oraz ponad treścią na urządzeniach mobilnych.

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na pisemny wniosek:

 • złożony w Kancelarii Zakładu przy ul. Wrzoska 1

 • przesłany listownie na adres siedziby Zakładu

 • przekazany elektronicznie na adres: kancelaria@szoz.pl.

Deklaracja dostępności

Wstęp

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ( w skrócie SZOZnMiD )

telefon: +48 61 616 25 05
e-mail:  kancelaria@szoz.pl
adres korespondencyjny: ul. Wrzoska 1, 60-663 Poznań

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szoz.pl/bip/

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – pobierz

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • seriws posiada za mały kontrast (pomiędzy tłem a kolorem elementu na nim umieszczonego). SZOZnMiD prowadzi prace zmierzające do poprawienia tej niedogodności,
 • nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronie są dostępne cyfrowo;
 • nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo;

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Dakowski, email: marek.dakowski@szoz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 616 25 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 4 sierpnia 2022 o godzinie 10:55