Biuletyn Informacji Publicznej2022-03-31T17:58:53+00:00

Biuletyn Informacji Publicznej Specjalistycznego Zespołu Opieki zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Redakcja

Siedziba redakcji Biuletynu Informacji Publicznej  Specjalistycznego Zespołu Opieki zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu znajduje się pod adresem:

 • Specjalistyczny Zespół Opieki zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
  ul. Krysiewicza 7/8
  61-825 Poznań

Kontakt:

 • +48 61 850 62 62

Sposób korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Z biuletynu należy korzystać, klikając na wybrane zagadnienie w menu znajdującym się po prawej stronie, kiedy biuletyn wyświetlany jest na monitorze, oraz poniżej treści, gdy wyświetlany jest na urządzeniach mobilnych.

Zakładki Konkursy, Organizacja Szpitala, Przetargi, oraz Szpital posiadają dodatkowe podstrony. Najedź na nie myszką, jeśli korzystasz z komputera, lub dotknij, gdy korzystasz z urządzenia mobilnego, aby wyświetlić łącza do podstron.

W razie problemów z wyszukaniem żądanej treści, wykorzystaj wyszukiwarkę dostępną w górnym prawym rogu na ekranach monitorów, oraz ponad treścią na urządzeniach mobilnych.

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na pisemny wniosek:

 • złożony w Kancelarii Zakładu przy ul. Krysiewicza 7/8,

 • przesłany listownie na adres siedziby Zakładu

 • przekazany elektronicznie na adres: kancelaria@szoz.pl.

Deklaracja dostępności

Wstęp

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ( w skrócie SZOZnMiD )

telefon: +48 61 850 62 42
e-mail:  kancelaria@szoz.pl
adres korespondencyjny: ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szoz.pl/bip/

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – pobierz

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • seriws posiada za mały kontrast (pomiędzy tłem a kolorem elementu na nim umieszczonego). SZOZnMiD prowadzi prace zmierzające do poprawienia tej niedogodności,
 • nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronie są dostępne cyfrowo;
 • nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo;

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Krzymańska, email: marzena.krzymanska@szoz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 850 62 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDYNKÓW

INFORMACJA NA TEMAT DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ LOKALIZACJI I BUDYNKÓW SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU (ul. Bolesława Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań)

ZE WSKAZANIEM MOŻLIWYCH UTRUDNIEŃ W DOSTĘPIE I KORZYSTANIU DLA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

Podmiot leczniczy pn. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, zlokalizowany jest w łącznie trzech lokalizacjach w mieście Poznaniu.

 1. Szpital Dziecięcy św.Józefa przy ulicy Bolesława Krysiewicza 7/8 w Poznaniu

Szpital składa się z czterech budynków A, B, C i D.

W budynkach A i B znajduje się część medyczna – Izba Przyjęć, Oddziały szpitalne, Pracownie diagnostyczne. W budynkach C i D znajduje się część administracyjna oraz pracownie diagnostyczne.

 • Wejście do całego kompleksu Szpitala zlokalizowane jest od ulicy Krysiewicza, tuż za budynkiem Ochrony,
 • Na parterze budynku A zlokalizowane są : Izba Przyjęć, Zakład Diagnostyki Obrazowej (RTG, TK, USG), Oddział Intensywnej Terapii, z dostępem bez schodów, jednopoziomowy,
 • Na Izbie Przyjęć znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • Dostęp do pozostałych Oddziałów szpitalnych w Budynku A (Oddział Chirurgii, Oddział Ortopedyczny, Oddział Laryngologiczny, Oddział Dzieci Starszych oraz Blok Operacyjny) jest zarówno windą jak i schodami,
 • W budynku B znajduje się Oddział Wewnętrzny-hematologiczny, zlokalizowany na I i II piętrze, bez dostępu dla osób niepełnosprawnych,
 • Punkt pobrań laboratorium znajduje się na parterze z podjazdem dla wózków,
 • Dostęp do Laboratorium oraz Pracowni EKG i badań wysiłkowych (zlokalizowanych w budynku D) zarówno platformą dla osób niepełnosprawnych jak i schodami,
 • Przed Szpitalem na ulicy Krysiewicza jest wyznaczone jedno ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych; w przypadku jego zajętości istnieje możliwość wjazdu na teren Szpitala,
 • Na teren Szpitala można wejść z psem asystującym.
 1. Szpital Dziecięcy św.Józefa przy ulicy Feliksa Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu wraz z Przychodnią Medycyny Wieku Rozwojowego przy ul.Spornej 16 w Poznaniu

Szpital składa się z trzech budynków A, B, i Przychodnia.

 • Wejście do Szpitala zlokalizowane jest od ulicy Nowowiejskiego, natomiast wejście do Przychodni od ulicy Spornej,
 • Budynki A i B połączone są łącznikiem, do którego wejście jest zarówno od ulicy jak od placu parkingowego,
 • Dostęp do Łącznika od strony ulicy Nowowiejskiego – na poziomie parteru bez schodów; od strony placu dostęp pochylnią o łagodnym nachyleniu oraz schodami; w celu ułatwienia dostępu zainstalowany jest dzwonek przywoławczy personel ochrony,
 • W budynku A znajduje się Oddział Obserwacyjno – Zakaźny (parter, I i II piętro) oraz Pracownia USG (piwnica),
 • W budynku A znajduje się winda, bez dostępu dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku,
 • W budynku B znajduje się Oddział Dzieci Młodszych (I i II piętro) oraz Pracownia EKG
 • Wejście główne do Przychodni Medycyny Wieku Rozwojowego jest od ulicy Spornej 16 z dostępem schodami jak również podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • Istnieje drugie wejście do Przychodni od strony placu parkingowego z łagodnym spadkiem dla osób niepełnosprawnych,
 • Parter przychodni jest na dwóch poziomach połączonych z sobą pochylnią dla osób niepełnosprawnych oraz schodami,
 • Na terenie Przychodni znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • Na ternie placu parkingowego pomiędzy Szpitalem a Przychodnią są wyznaczone ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych z bezpłatnym dostępem,
 • Na teren Szpitala można wejść z psem asystującym.
 1. Szpital Położniczo – Ginekologiczny św.Rodziny przy ulicy Kazimierza Jarochowskiego 18 w Poznaniu wraz z Przychodnią Położniczo – Ginekologiczną przy ul.Niegolewskich 29 w Poznaniu

Szpital składa się z budynku głównego połączonego z nowym skrzydłem oraz budynku Przychodni

 • Wejście główne do Szpitala zlokalizowane jest od ulicy Bogusławskiego 4, z dostępem zarówno windami jak i schodami na
 • Izbę Przyjęć na parterze bez barier architektonicznych z toaletą dla osób niepełnosprawnych,
 • Blok Porodowy na I piętrze z dostępem windą jak i schodami,
 • Pododdział Ginekologiczny na parterze bez barier z toaletami dla osób niepełnosprawnych,
 • Poddział Położniczy na I piętrze z dostępem windą jak i schodami, z toaletami dla osób niepełnosprawnych,
 • Oddział Noworodkowy na I piętrze z dostępem windą jak i schodami,
 • Wejście na Oddział Urologiczny (parter i I piętro) zlokalizowane jest obok przy ulicy Bogusławskiego 6 oraz od ulicy Jarochowskiego poprzez ogród, z dostępem drzwiami automatycznymi i platformą dla osób niepełnosprawnych oraz windą z parteru na I piętro,
 • Na oddziale znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • Wejście do Przychodni Położniczo-Ginekologicznej jest od ulicy Niegolewskich 29, bez dostępu dla osób niepełnosprawnych,
 • Na terenie Szpitala oraz Przychodni brak miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
 • Na teren Szpitala można wejść z psem asystującym.

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 31 marca 2022 o godzinie 17:58