Deklaracja dostępności2024-03-18T09:57:17+00:00

Deklaracja dostępności

WSTĘP

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
(w skrócie SZOZnMiD):

Telefon: 48 61 616 20 00

e-mail: kancelaria@szoz.pl

adres korespondencyjny: ul. A. Wrzoska 1, 60-663 Poznań

SZOZnMiD zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.szoz.pl/bip/

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27-02-2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronie są dostępne cyfrowo;
  • nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo;

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 24.02.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Dakowski, email: marek.dakowski@szoz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 616 25 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna budynków SZOZnMiD

  1. A. Wrzoska 1 , 60-663 Poznań

 

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. A. Wrzoska 1.Wejście ogólnodostępne  posiada drzwi obrotowe z przyciskiem umożliwiającym zablokowanie drzwi   oraz drzwi z lewej i prawej strony wejścia dostosowane szerokością dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Od przejścia dla pieszych przy przystanku autobusowym oraz od pierwszego wjazdu na parking ogólnodostępny do wejścia głównego budynku Szpitala prowadzą wypukłe elementy
i linie stanowiące oznaczenie dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność parkingu

Szpital posiada parking ogólnodostępny z jedenastoma bezpłatnymi miejscami parkingowymi dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Z parkingu do budynku prowadzą utwardzone dojścia nieposiadające utrudnień z wjazdem wózka.

Przy Szpitalu znajduje się przystanek autobusowy pn. „ Wrzoska Szpitale” obsługujący linie autobusowe nr:

  • 183 – kierunek Rondo Śródka i Szarych Szeregów
  • 170 – kierunek Puszkina i Połabska

 

Dostępność budynku

Drzwi wejściowe do budynku i oddziałów posiadają kontrastową taśmę.

W holu głównym ( parter) budynku  po lewej stronie przy kasie parkingowej zamontowana została tablica tyflograiczna dla osób z dysfunkcją wzroku, która zawiera  mapę Szpitala oznaczoną w systemie Braille’a z możliwością odsłuchu.

Przy wejściu w holu głównym na podłodze znajdują się wypukłe elementy i linie stanowiące oznaczenie tras dla osób niewidomych. Oznaczenia prowadzą do: windy, tablicy tyflograficznej, Punktu Informacyjnego i SOR.

Na parterze holu głównego, na wprost wejścia głównego znajduje się punkt informacyjny, obsługiwany przez pracownika Szpitala. Z lewej strony lady znajduje się monitor służący do zapoznania się z układem przestrzennym Szpitala.

Z prawej strony punktu  informacyjnego znajdują się dwie windy ogólnodostępne osobowe  z informacją głosową oraz oznaczeniami w systemie Braille’a zarówno w środku jak i na zewnętrznej tabliczce przyzywowej.

Za Punktem Informacyjnym znajduje się klatka schodowa ze schodami posiadającymi oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących. Wszystkie drzwi prowadzące z klatki schodowej do wejść na oddziały szpitalne są dodatkowo oznaczone przez tabliczki z oznaczeniami w systemie Braille’a. Tabliczki umieszczone zostały nad klamką.

Poręcze na klatkach schodowych posiadają informację z oznaczeniem piętra w systemie Braille’a.

Każda kondygnacja od 0-5 posiada toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażone w system przywoławczy( dzwonek).

Wszystkie drzwi od sal chorych posiadają oznaczenie numeru sali w systemie Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Szpital św. Rodziny ul. Jarochowskiego 18

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Jarochowskiego 18.

Dodatkowe wejścia znajdują się od strony ulicy: Bogusławskiego, Szczanieckiej.

Do budynku prowadzą utwardzone dojścia.

Dostępność parkingu

Szpital nie posiada parkingu oraz miejsc parkingowych z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem na teren Szpitala od ul. Jarochowskiego 18 znajdują się dwie koperty
(w strefie parkowania) dla osób, które przywożą pacjentów lub ich odbierają. Bezpłatne parkowanie do 15 minut.

Dostępność budynku

Do Izby Przyjęć – Urologii od ul. Szczanieckiej i Jarochowskiego (od strony ogrodu) wchodzi się za pomocą automatycznych drzwi.

Na parterze budynku głównego szpitala (z poziomu Oddziału Ginekologicznego od strony ogrodu)  znajduje się winda umożliwiająca dotarcie na:

  1. poziom „-1” – Kaplica
  2. I piętro – Oddział Noworodkowy, Pododdział Położniczy, Blok Porodowy, Oddział Urologiczny

Na parterze budynku głównego szpitala (z poziomu Oddziału Urologicznego)  znajduje się winda umożliwiająca dotarcie na:

  1. I piętro – Oddział Urologiczny, Pododdział Położniczy, Blok Porodowy, Oddział Noworodkowy,
  2. parter budynku na terenie Izby Przyjęć – wejście od ul. Szczanieckiej

poziom „-1” – RTG,

  1. I piętro – Blok Porodowy, Pododdział Położniczy, Oddział Urologiczny, Oddział Noworodkowy,

Platforma dla osób niepełnosprawnych umożliwia dotarcie do Izby Przyjęć – Urologii
od ul. Szczanieckiej (od strony ogrodu).

Od ul. Szczanieckiej przy budynku ( wejście do Izby Przyjęć) znajduje się podjazd do wózków o łagodnym nachyleniu.

W Izbie Przyjęć, Oddziale Urologii i Pododdziale Położniczym znajdują się toalety

przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W obu lokalizacjach znajdują się punkty informacyjne, portiernie  oraz tablice z nazwami komórek organizacyjnych, oznaczeniem numerów pięter.

W SZOZnMiD można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu z wybranym tłumaczem – lista tłumaczy

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji :  Marek Dakowski

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 18 marca 2024 o godzinie 09:57

Oceń nas