Oferty Pracy2018-06-21T10:44:30+00:00

Oferty Pracy

Kliknij na wybrane stanowisko, aby wyświetlić szczegóły.

Dyrektor ds. Medycznych2018-09-24T09:50:12+00:00
 • Data publikacji: 2018-09-24 09:44:01

OGŁOSZENIE

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

ogłasza konkurs na stanowisko:

                                                      Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

                Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, Rozporządzenie z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46 WE, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą oraz Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

 1. Wymagania kwalifikacyjne kandydata zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami:
  • tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny;
  • co najmniej 8 – letni staż pracy w zawodzie lekarza.
 2. Wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo; kopia potwierdzona za zgodność, oryginał do wglądu;
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, dorobek i kwalifikacje zawodowe;
  • kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4 winny być poświadczone za zgodność z oryginałem; poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat może być zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
  • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w poznaniu na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO;
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Wymagane dokumenty kandydaci powinni składać w oryginałach, bądź w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, podpisanego własnoręcznym czytelnym podpisem składającym się z imienia i nazwiska.
 1. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu udostępnione są do wglądu w Sekretariacie Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu w dniach roboczych w godzinach od 10:00-13:00
 2. Oferty z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu należy przesłać w zamkniętych kopertach na adres:

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

 1. Bolesława Krysiewicza 7/8, 61 – 825 Poznań

                       lub składać bezpośrednio w Sekretariacie Dyrektora (budynek D, I piętro, pokój D7)

                       pod w/wym. adresem w ciągu 15 dni, od dnia opublikowania ogłoszenia.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego                       dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

 1. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 • Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu i nie będą brane pod uwagę w dalszej części postępowania konkursowego.
 • Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert nastąpi w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert, w siedzibie Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Bolesława Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Rekrutacja

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. B. Krysiewicza 7/8,

61 – 825 Poznań, e-mail: sekretariat@szoz.pl

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. B. Krysiewicza 7/8,

61 – 825 Poznań, e-mail: iod@szoz.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

 • w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  art. 221 Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania procesu rekrutacji oraz 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi rozpatrzenie kandydatury w procesie rekrutacji.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

       

Dodane przez: Marta Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja wpisu: 24 września 2018 o godzinie 09:50

Technik EKG/RTG2018-08-30T14:39:45+00:00
 • Data publikacji: 2018-08-30 14:39:45

Do Zakładu Elektrodiagnostyki i Fizjopatologii Układu Krążenia w:

 • Pracowni Elektrokardiografii ul. Krysiewicza 7/8 Poznań
 • Pracowni EEG ul. Nowowiejskiego 56/58

 

zatrudnimy osobę na stanowisko:

Technika EKG/RTG

Do zadań Technika m. in. należy:

 • Umiejętność obsługi aparatury medycznej w zakresie wykonywania badań elektrokardiografii (EKG),
 • Umiejętność obsługi aparatury medycznej w zakresie wykonywania badań elektroencefalografii (EEG),
 • Wykonywanie zleceń wydanych przez lekarza,
 • Współpraca z lekarzami,
 • Przygotowywanie badań do oceny przez lekarza,
 • Obsługa komputera.

Kwalifikacje:

 • Dyplom Technika Elektroradiologii lub Licencjat Uniwersytetu Medycznego – Wydział Nauk o Zdrowiu- specjalizacja Elektroradiologia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysłanie CV na adres e-mail kadry@szoz.pl. 

Proszę w swoim CV zawrzeć klauzulę niżej wymienionej treści, wówczas będzie ona rozpatrywana.

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego

zatrudnienia., zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych procesów rekrutacji”

Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje. Jednocześnie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. B. Krysiewicza 7/8,

61 – 825 Poznań, e-mail: sekretariat@szoz.pl

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. B. Krysiewicza 7/8,

61 – 825 Poznań, e-mail: iod@szoz.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

 • w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  art. 221 Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania procesu rekrutacji oraz 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi rozpatrzenie kandydatury w procesie rekrutacji.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dodane przez: Marta Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja wpisu: 30 sierpnia 2018 o godzinie 14:39

Dyrektor ds. Med2018-09-24T09:46:40+00:00
 • Data publikacji: 2018-08-24 14:17:25

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

ogłasza konkurs na stanowisko:

                                                      Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

                Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, Rozporządzenie z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46 WE, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą oraz Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

 1. Wymagania kwalifikacyjne kandydata zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami:
  • tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny;
  • co najmniej 8 – letni staż pracy w zawodzie lekarza.
 2. Wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo; kopia potwierdzona za zgodność, oryginał do wglądu;
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, dorobek i kwalifikacje zawodowe;
  • kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4 winny być poświadczone za zgodność z oryginałem; poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat może być zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
  • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w poznaniu na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO;
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Wymagane dokumenty kandydaci powinni składać w oryginałach, bądź w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, podpisanego własnoręcznym czytelnym podpisem składającym się z imienia i nazwiska.
 1. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu udostępnione są do wglądu w Sekretariacie Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu w dniach roboczych w godzinach od 10:00-13:00
 2. Oferty z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu należy przesłać w zamkniętych kopertach na adres:

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

 1. Bolesława Krysiewicza 7/8, 61 – 825 Poznań

                       lub składać bezpośrednio w Sekretariacie Dyrektora (budynek D, I piętro, pokój D7)

                       pod w/wym. adresem w ciągu 15 dni, od dnia opublikowania ogłoszenia.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego                       dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

 1. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 • Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu i nie będą brane pod uwagę w dalszej części postępowania konkursowego.
 • Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert nastąpi w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert, w siedzibie Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Bolesława Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań.

 

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Rekrutacja

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. B. Krysiewicza 7/8,

61 – 825 Poznań, e-mail: sekretariat@szoz.pl

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. B. Krysiewicza 7/8,

61 – 825 Poznań, e-mail: iod@szoz.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

 • w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  art. 221 Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania procesu rekrutacji oraz 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi rozpatrzenie kandydatury w procesie rekrutacji.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dodane przez: Marta Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja wpisu: 24 września 2018 o godzinie 09:46

Lekarz medycyny- nocna i świąteczna opieka zdrowotna2018-07-23T12:52:44+00:00
 • Data publikacji: 2018-07-23 12:52:44

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Marta Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja wpisu: 23 lipca 2018 o godzinie 12:52

Laryngolog dziecięcy2018-06-22T10:45:17+00:00
 • Data publikacji: 2018-06-22 10:43:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zatrudni lekarza laryngologa dziecięcego do pracy w oddziale lub lekarza chcącego rozpocząć lub kontynuować specjalizację w tym zakresie.

 

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania – tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806, e-mail: sekretariat@szoz.pl

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 22 czerwca 2018 o godzinie 10:45

REFERENT Działu ds. Pracowniczych2018-06-21T10:33:26+00:00
 • Data publikacji: 2018-06-21 10:32:22

Do naszego zespołu w Dziale ds. Pracowniczych, szukamy odpowiedzialnej, sumiennej osoby na stanowisko:

REFERENT Działu ds. Pracowniczych (kadry i płace)

Zakres obowiązków:

 • Obsługa kadrowo-płacowa pracowników etatowych oraz zleceniobiorców,
 • Kompletowanie dokumentów potrzebnych do zawarcia umów o pracę oraz umów zleceń,
 • Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń,
 • Naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie pozostałych rozliczeń pracowniczych,
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczeń absencji chorobowych,
 • Sporządzanie deklaracji ZUS, podatkowych, statystycznych, PFRON,
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników,

Wymagania:

 • Minimum 2-lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Minimum wykształcenie średnie, preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne, z zakresu    finansów, kadr, płac,
 • Praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, PDOF,
 • Praktyczna znajomość programu Płatnik,
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
 • Umiejętność pracy w zespole,

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania doświadczenia
 • Atmosfera pracy oparta na bezpośrednich relacjach,
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysłanie CV na adres e-mail kadry@szoz.pl. 

Prosimy również o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego

zatrudnienia., zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych procesów rekrutacji

Należy wskazać składającemu CV (w ogłoszeniu konkursowym), że powinien w swoim CV zawrzeć klauzulę o żądanej treści, wówczas będzie ona rozpatrywana.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje. Jednocześnie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Marta Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja wpisu: 21 czerwca 2018 o godzinie 10:33

1. Pielęgniarki operacyjne do Szpitala Dziecięcego i Położniczo-Ginekologicznego
2. Pielęgniarki na oddziały pediatryczne (Dzieci Starszych, Dzieci Młodszych, Wewnętrzny (Hematologiczny), Chirurgiczny, Obserwacyjno-Zakaźny)
3. Pielęgniarki na Oddział Urologiczny w Szpitalu Św. Rodziny
4. Położne na Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Blok Porodowy w Szpitalu Św. Rodziny
5. Techników sterylizacji
6. Opiekunów medycznych
2018-08-28T10:15:44+00:00
 • Data publikacji: 2018-04-05 09:53:31

Forma zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę /kontrakt/umowa zlecenie).

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w  Kancelarii (budynek D pokój nr 11) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –  Naczelna Pielęgniarka
tel. 618 506 345  lub jadwiga.smak@szoz.pl

Treść oferty

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 28 sierpnia 2018 o godzinie 10:15

Pulmonolog Dziecięcy do pracy w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy2018-03-21T12:09:39+00:00
 • Data publikacji: 2018-03-21 12:07:20

Wymagania:

 • Lekarz specjalista w dziedzinie pulmonologii dziecięcej
 • Lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii, jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie pulmonologii dziecięcej lub w trakcie specjalizacji
 • Lekarz specjalista w dziedzinie pulmonologii dziecięcej, lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie pulmonologii, oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem pracy w oddziale lub poradni pulmonologii dziecięcej

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Treść oferty

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 21 marca 2018 o godzinie 12:09

Pediatra lub specjalista chorób dzieci2018-02-05T12:20:34+00:00
 • Data publikacji: 2018-02-05 12:20:21

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Treść oferty

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 5 lutego 2018 o godzinie 12:20

Diagnosta laboratoryjny do Pracowni Badań Przesiewowych (2 osoby)2018-01-22T09:26:27+00:00
 • Data publikacji: 2018-01-22 09:25:44

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 22 stycznia 2018 o godzinie 09:26

Anestezjolog2017-12-01T13:55:23+00:00
 • Data publikacji: 2017-12-01 13:55:13

Wymagania:

 • Specjalista anestezjolog
 • rezydent anestezjologii po II roku stażu specjalizacyjnego

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 1 grudnia 2017 o godzinie 13:55

1. Radiolog
2. Nefrolog Dziecięcy
3. Endokrynolog
2017-11-30T12:52:32+00:00
 • Data publikacji: 2017-11-30 11:04:30

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 30 listopada 2017 o godzinie 12:52

Specjalista Kardiolog Dziecięcy do pracy w Poradni Kardiologii Dziecięcej2018-03-21T12:09:11+00:00
 • Data publikacji: 2017-11-20 14:05:56

Wymagania:

 • Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej
 • Lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii, jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub w trakcie specjalizacji
 • Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej, lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii, oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem pracy w oddziale lub poradni kardiologii dziecięcej

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 21 marca 2018 o godzinie 12:09

Lekarz specjalista Neonatolog2017-11-13T15:17:59+00:00
 • Data publikacji: 2017-09-14 10:02:02

Wymagania:

 • lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z Neonatologii.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Marta Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:17

Lekarz specjalista Otorynolaryngolog dziecięcy / Otorynolaryngolog2017-11-13T15:18:06+00:00
 • Data publikacji: 2017-09-14 09:56:21

Wymagania:

lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z Otorynolaryngologii dziecięcej względnie Otorynolaryngologii.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e’mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Marta Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:18

Specjalista ds. informatyki w Dziale Informatyki2017-11-13T16:04:29+00:00
 • Data publikacji: 2017-06-09 10:47:59

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Instalację, konfigurację sprzętu i oprogramowania będącego własnością firmy,
 • Usuwanie awarii sprzętu komputerowego,
 • Przeprowadzanie modernizacji sprzętu i oprogramowania,
 • Administrowanie sieci komputerowej oraz rozwój nowych stanowisk komputerowych,
 • Wspomaganie pracowników w prawidłowym korzystaniu z zasobów teleinformatycznych,
 • Aktualizacje systemów operacyjnych,
 • Serwisowanie i utrzymanie systemów Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10,
 • Zakładanie i usuwanie kont użytkowników,
 • Dbanie o bezpieczeństwo systemu, w tym tworzenie kopii zapasowych,
 • Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zagadnień związanych z informatyką.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Minimum 2 letnie doświadczenia na pokrewnym stanowisku,
 • Wykształcenia wyższe informatycznego,
 • Dobrej znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci LAN i WAN/ WIFI oraz sieci teleinformatycznych,
 • Dobrej znajomości systemów operacyjnych Microsoft (Windows, Windows Server), Linux.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS OFFICE i OpenOffice
 • Znajomość środowiska Active Directory;
 • Praktyczna znajomość budowy komputerów i serwerów;
 • Doświadczenie w rozwiązywaniu problemów technicznych;
 • Doświadczenie w administracji infrastrukturą IT;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego i rozwoju kompetencji.
 • praca w młodym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –  tel. 618 506 241 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Marta Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 16:04

Dodane przez: Marta Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja wpisu: 21 czerwca 2018 o godzinie 10:44