Oferty Pracy 2018-06-21T10:44:30+00:00

Oferty Pracy

Kliknij na wybrane stanowisko, aby wyświetlić szczegóły.

Laryngolog dziecięcy 2018-06-22T10:45:17+00:00
 • Data publikacji: 2018-06-22 10:43:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zatrudni lekarza laryngologa dziecięcego do pracy w oddziale lub lekarza chcącego rozpocząć lub kontynuować specjalizację w tym zakresie.

 

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania – tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806, e-mail: sekretariat@szoz.pl

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 22 czerwca 2018 o godzinie 10:45

Pracownik socjalny 2018-06-21T10:34:22+00:00
 • Data publikacji: 2018-06-21 10:34:22

Do Zakład Psychologii -szukamy odpowiedzialnej, sumiennej osoby na stanowisko:

Pracownik socjalny

Do zadań pracownika socjalnego należy:

 • Zgłaszanie do właściwych instytucji spraw wymagających interwencji socjalnej i sądowej,
 • pomoc w organizacji środowiska opiekuńczego w środowisku domowym lub opieki instytucjonalnej dla pacjentów wymagających takiej pomocy oraz reprezentowanie pacjenta na zewnątrz Szpitala w celu rozwiązywania pilnych spraw socjalno-bytowych,
 • pomoc osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
 • zbieranie i analizowanie danych dotyczących sytuacji socjalno-bytowej pacjenta,
 • ustalanie zakresu pomocy jakiej będzie potrzebował pacjent opuszczający Szpital, danych dotyczących wydolności opiekuńczej  środowiska domowego chorego ,
 • informowanie chorego i jego rodziny o możliwościach pomocy instytucjonalnej w zakresie opieki socjalno-bytowej,
 • pomoc rodzinie w stworzeniu normalnych warunków domowych powracającemu choremu ze Szpitala, przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w terenie,
 • pomoc choremu i jego rodzinie w nawiązywaniu kontaktu z instytucjami opieki zdrowotnej i pomocy socjalnej w rozwiązywaniu różnorodnych problemów życiowych,
 • podejmowanie działań zmierzających do uregulowania sytuacji prawnej dziecka dla zapewnienia prawidłowej opieki z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej włącznie

Kwalifikacje:

 • Uprawnienia do wykonywania w Polsce zawodu regulowanego pracownika socjalnego regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1769, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320).

Zgodnie z przepisem art. 116 ust 1 powołanej wyżej ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kwalifikacje pracownika socjalnego można obecnie uzyskać poprzez ukończenie trzyletniego kolegium pracowników służb społecznych, o którym mowa  w przepisie art. 116 ust. 1 pkt 1 ustawy lub studiów wyższych o kierunku praca socjalna, o których mowa w przepisie art. 116 ust. 1 pkt 2  ustawy.

 • minimum dwuletnie doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysłanie CV na adres e-mail kadry@szoz.pl

Prosimy również o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego

zatrudnienia., zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych procesów rekrutacji

Należy wskazać składającemu CV (w ogłoszeniu konkursowym), że powinien w swoim CV zawrzeć klauzulę o żądanej treści, wówczas będzie ona rozpatrywana.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje. Jednocześnie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Marta Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja wpisu: 21 czerwca 2018 o godzinie 10:34

REFERENT Działu ds. Pracowniczych 2018-06-21T10:33:26+00:00
 • Data publikacji: 2018-06-21 10:32:22

Do naszego zespołu w Dziale ds. Pracowniczych, szukamy odpowiedzialnej, sumiennej osoby na stanowisko:

REFERENT Działu ds. Pracowniczych (kadry i płace)

Zakres obowiązków:

 • Obsługa kadrowo-płacowa pracowników etatowych oraz zleceniobiorców,
 • Kompletowanie dokumentów potrzebnych do zawarcia umów o pracę oraz umów zleceń,
 • Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń,
 • Naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie pozostałych rozliczeń pracowniczych,
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczeń absencji chorobowych,
 • Sporządzanie deklaracji ZUS, podatkowych, statystycznych, PFRON,
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników,

Wymagania:

 • Minimum 2-lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Minimum wykształcenie średnie, preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne, z zakresu    finansów, kadr, płac,
 • Praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, PDOF,
 • Praktyczna znajomość programu Płatnik,
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
 • Umiejętność pracy w zespole,

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania doświadczenia
 • Atmosfera pracy oparta na bezpośrednich relacjach,
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysłanie CV na adres e-mail kadry@szoz.pl. 

Prosimy również o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego

zatrudnienia., zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych procesów rekrutacji

Należy wskazać składającemu CV (w ogłoszeniu konkursowym), że powinien w swoim CV zawrzeć klauzulę o żądanej treści, wówczas będzie ona rozpatrywana.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje. Jednocześnie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Marta Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja wpisu: 21 czerwca 2018 o godzinie 10:33

Archiwista 2018-06-21T10:30:05+00:00
 • Data publikacji: 2018-06-21 10:30:05

Do Działu Organizacji i Statystyki zatrudnimy osobę na stanowisko:

ARCHIWISTY

 

Opis stanowiska

Do zadań archiwisty zakładowego należy:

 • Przyjmowanie, segregowanie i prowadzenie ewidencji akt,
 • porządkowanie akt archiwalnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • udostępnianie akt komórkom Zakładu
 • inicjowanie brakowania akt,
 • udział w komisyjnym brakowaniu akt,
 • nadzór nad warunkami przechowywania akt i zgłaszanie przypadków zagrożenia jej zniszczeniu.

Kwalifikacje:

 • ukończenie kursów kancelaryjno-archiwalnych pierwszego i drugiego stopnia lub innych specjalistycznych szkoleń organizowanych przez archiwa państwowe albo inne uprawnione organizacje lub
 • ukończenie szkoły policealnej w zawodzie technik archiwista lub
 • ukończenie studiów wyższych na kierunku historia ze specjalnością archiwistyczną lub na kierunku archiwistyka lub
 • osoby z wyższym wykształceniem mogą podwyższać kwalifikacje w zawodzie przez ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych
 • w systemie kształcenia poza formalnego kwalifikacje potwierdzone egzaminem zewnętrznym organizowanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji A.63 „Organizacja i prowadzenie archiwum”.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysłanie CV na adres e-mail kadry@szoz.pl. 

Prosimy również o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego

zatrudnienia., zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych procesów rekrutacji

Należy wskazać składającemu CV (w ogłoszeniu konkursowym), że powinien w swoim CV zawrzeć klauzulę o żądanej treści, wówczas będzie ona rozpatrywana.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje. Jednocześnie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Marta Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja wpisu: 21 czerwca 2018 o godzinie 10:30

Kierowca 2018-04-25T13:46:57+00:00
 • Data publikacji: 2018-04-25 13:46:48

Zakres obowiązków:

 • Przyjmuje i wykonuje zlecenia od osoby dysponującej transportem,
 • Transport pacjentów z komórek organizacyjnych szpitala do innych podmiotów leczniczych oraz uczestnictwo w umieszczaniu pacjentów w samochodzie,
 • Współpraca z opiekunem medycznym w czasie realizacji transportu pacjentów,
 • Transport krwi, materiałów biologicznych, dokumentacji medycznej itp.,
 • Obsługa karetki poprzez utrzymanie reżimu sanitarno-epidemiologicznego,
 • Przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, transporcie drogowym,
 • Utrzymania powierzonego pojazdu w stałej gotowości eksploatacyjnej oraz używania go wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • Informowania bezpośredniego przełożonego o konieczności zakupu części zamiennych i środków eksploatacyjnych, ogumienia lub naprawy pojazdu,
 • Prawidłowo wypełniać i rozliczać karty drogowe,
 • Tankować pojazd na stacjach benzynowych wskazanych przez przełożonego.

Wymagania:

 • Uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B,
 • Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę-zlecenie,
 • Godziny pracy wg harmonogramu od godz. 7³º do godz. 19³º w dni robocze, w soboty, niedziele      i święta od godz. 8ººdo godz. 20ºº.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz              z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”   na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY” lub e-mail: sekretariat@szoz.pl

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 25 kwietnia 2018 o godzinie 13:46

1. Pielęgniarka anestezjologiczna na Blok Operacyjny
2. Pielęgniarki operacyjne do Szpitala Dziecięcego i Położniczo- Ginekologicznego
3. Pielęgniarka do Pracowni Endoskopowej
4. Pielęgniarki na Oddziały Pediatryczne (Dzieci Starszych, Dzieci Młodszych, Chirurgiczny, Obserwacyjno-Zakaźny)
5. Pielęgniarka do Gabinetu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
6. Położne na Blok Porodowy
2018-04-05T09:54:00+00:00
 • Data publikacji: 2018-04-05 09:53:31

Forma zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę /kontrakt/umowa zlecenie).

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w  Kancelarii (budynek D pokój nr 11) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –  Naczelna Pielęgniarka
tel. 618 506 345  lub jadwiga.smak@szoz.pl

Treść oferty

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 5 kwietnia 2018 o godzinie 09:54

Pulmonolog Dziecięcy do pracy w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy 2018-03-21T12:09:39+00:00
 • Data publikacji: 2018-03-21 12:07:20

Wymagania:

 • Lekarz specjalista w dziedzinie pulmonologii dziecięcej
 • Lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii, jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie pulmonologii dziecięcej lub w trakcie specjalizacji
 • Lekarz specjalista w dziedzinie pulmonologii dziecięcej, lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie pulmonologii, oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem pracy w oddziale lub poradni pulmonologii dziecięcej

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Treść oferty

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 21 marca 2018 o godzinie 12:09

Poszukujemy osoby na stanowisko: Audytor wewnętrzny 2018-03-15T15:22:32+00:00
 • Data publikacji: 2018-03-15 15:19:29

Poszukujemy osoby na stanowisko: Audytor wewnętrzny

 

Zakres obowiązków:

 • Niezależna i obiektywna ocena kontroli zarządczej m.in. adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Szpitalu,
 • Wykonywanie czynności doradczych służących wspieraniu kierownika jednostki w realizacji celów i zadań,
 • Monitorowanie i weryfikacja realizacji zadań pokontrolnych
 • Opracowywanie planu audytu wewnętrznego i sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego

Oferujemy;

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Przyjazną atmosferę w pracy,

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu finansów/bankowości/ekonomii,
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Znajomość technik audytowych,
 • Zdolności analitycznego myślenia i wnioskowania,
 • Bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie,
 • Samodzielność w działaniu oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Wysoka etyka zawodowa
 • Komunikatywność, wysoka kultura osobista i doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne.

KONTAKT:

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysyłanie CV na adres Szpitala wraz z załączoną klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji-zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r, o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm).

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Dodane przez: Marta Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja wpisu: 15 marca 2018 o godzinie 15:22

Pediatra lub specjalista chorób dzieci 2018-02-05T12:20:34+00:00
 • Data publikacji: 2018-02-05 12:20:21

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Treść oferty

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 5 lutego 2018 o godzinie 12:20

Diagnosta laboratoryjny do Pracowni Badań Przesiewowych (2 osoby) 2018-01-22T09:26:27+00:00
 • Data publikacji: 2018-01-22 09:25:44

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 22 stycznia 2018 o godzinie 09:26

Anestezjolog 2017-12-01T13:55:23+00:00
 • Data publikacji: 2017-12-01 13:55:13

Wymagania:

 • Specjalista anestezjolog
 • rezydent anestezjologii po II roku stażu specjalizacyjnego

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 1 grudnia 2017 o godzinie 13:55

1. Radiolog
2. Nefrolog Dziecięcy
3. Endokrynolog
2017-11-30T12:52:32+00:00
 • Data publikacji: 2017-11-30 11:04:30

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 30 listopada 2017 o godzinie 12:52

Specjalista Kardiolog Dziecięcy do pracy w Poradni Kardiologii Dziecięcej 2018-03-21T12:09:11+00:00
 • Data publikacji: 2017-11-20 14:05:56

Wymagania:

 • Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej
 • Lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii, jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub w trakcie specjalizacji
 • Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej, lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii, oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem pracy w oddziale lub poradni kardiologii dziecięcej

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 21 marca 2018 o godzinie 12:09

Lekarz medycyny- nocna i świąteczna opieka zdrowotna 2017-11-13T15:17:08+00:00
 • Data publikacji: 2017-10-13 10:37:56

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:17

Lekarz specjalista Neonatolog 2017-11-13T15:17:59+00:00
 • Data publikacji: 2017-09-14 10:02:02

Wymagania:

 • lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z Neonatologii.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Marta Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:17

Lekarz specjalista Otorynolaryngolog dziecięcy / Otorynolaryngolog 2017-11-13T15:18:06+00:00
 • Data publikacji: 2017-09-14 09:56:21

Wymagania:

lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z Otorynolaryngologii dziecięcej względnie Otorynolaryngologii.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e’mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Marta Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:18

Specjalista ds. informatyki w Dziale Informatyki 2017-11-13T16:04:29+00:00
 • Data publikacji: 2017-06-09 10:47:59

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Instalację, konfigurację sprzętu i oprogramowania będącego własnością firmy,
 • Usuwanie awarii sprzętu komputerowego,
 • Przeprowadzanie modernizacji sprzętu i oprogramowania,
 • Administrowanie sieci komputerowej oraz rozwój nowych stanowisk komputerowych,
 • Wspomaganie pracowników w prawidłowym korzystaniu z zasobów teleinformatycznych,
 • Aktualizacje systemów operacyjnych,
 • Serwisowanie i utrzymanie systemów Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10,
 • Zakładanie i usuwanie kont użytkowników,
 • Dbanie o bezpieczeństwo systemu, w tym tworzenie kopii zapasowych,
 • Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zagadnień związanych z informatyką.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Minimum 2 letnie doświadczenia na pokrewnym stanowisku,
 • Wykształcenia wyższe informatycznego,
 • Dobrej znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci LAN i WAN/ WIFI oraz sieci teleinformatycznych,
 • Dobrej znajomości systemów operacyjnych Microsoft (Windows, Windows Server), Linux.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS OFFICE i OpenOffice
 • Znajomość środowiska Active Directory;
 • Praktyczna znajomość budowy komputerów i serwerów;
 • Doświadczenie w rozwiązywaniu problemów technicznych;
 • Doświadczenie w administracji infrastrukturą IT;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego i rozwoju kompetencji.
 • praca w młodym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –  tel. 618 506 241 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Marta Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 16:04

Dodane przez: Marta Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja wpisu: 21 czerwca 2018 o godzinie 10:44