Projekty Unijne2022-10-18T13:37:57+00:00

Aktualne Projekty Unijne realizowane w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu:

Projekt pn. „Optymalizacja efektywności oraz bezpieczeństwa procesów leczenia chorób zakaźnych poprzez doposażenie Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego w sprzęt w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu” nr POIS.11.03.00-00-0030/22w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 4 263 003,18 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 263 003,18 PLN
Kwota dofinansowania: 4 263 003,18 PLN

Celem projektu jest dostosowanie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego (OOZ), Oddziału Anestozjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT) oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej (ZDO) do potrzeb epidemicznych pacjentów zakaźnych w kontekście wspierania kryzysowych działań naprawczych z punktu widzenia realizacji świadczeń diagnostyczno – leczniczych w zakresie COVID-19, jak i pozostałych chorób zakaźnych poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny, dekontaminacyjny i środki ochrony indywidualnej oraz wdrożenie nawigacji wewnątrzbudynkowej.

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach
finansowych. Takie podejrzenia należy zgłaszać za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

lub korzystając z adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

_____________________________________________________________________________________________________________

Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Specjalistycznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Data rozpoczęcia projektu: 2020-08-19
Data zakończenia projektu: 2022-06-30
Całkowita wartość projektu: 2 760 120,00
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 2 760 120,00
Kwota dofinansowania: 2 346 102,00

Przedmiotem projektu jest budowa usług elektronicznych przy wykorzystaniu technologii i rozwiązań technicznych ICT (Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) – Pod pojęciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (w skrócie ICT, z ang. information and communication technologies, nazywanych zamiennie technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi, teleinformatycznymi lub technikami informacyjnymi) kryje się rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. Węższym pojęciem są technologie informatyczne (IT), które odnoszą się do technologii związanych z komputerami i oprogramowaniem, nie związanych jednak z technologiami komunikacyjnymi i dotyczącymi sieci. Rozwój tych technologii sprawia, że oba pojęcia stają się coraz bardziej spójne, będący przy tym motorem rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego.”) z niezbędnym dla wytwarzania funkcjonalności tych doposażeniem środowiska informatycznego Wnioskodawcy dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów przez usprawnienie i zwiększenie dostępności oraz efektywności udzielania świadczeń medycznych przez SZOZnMiD w Poznaniu.
Wdrożenie budowanych usług elektronicznych umożliwiających udzielanie świadczeń medycznych i świadczenie usług medycznych dla pacjentów nastąpi z zastosowaniem telełączności, automatyzacji i usprawnienia współpracy z podmiotami leczniczymi i przedsiębiorcami w realizacji zleceń dotyczących działalności statutowej Wnioskodawcy oraz pełnego ucyfrowienia, usprawnienia i zautomatyzowania procedury wywiadu medycznego w obsłudze przyjęć pacjentów na hospitalizację.

______________________________________________________________________________________________________________

Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Cel projektu: Doposażenie i wymiana niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej
Całkowita wartość projektu: 4 697 002,46 zł
Kwota dofinansowania:  3 842 124,99 zł

Przedmiotem projektu jest zakup 19 szt. sprzętu medycznego celem doposażenia lub wymiany istniejącego sprzętu celem wprowadzenia nowych metod leczenia w zakresie świadczeń zdrowotnych. Planowany efekt to również zwiększenie liczby osób korzystających z pomocy medycznej ( z wykorzystaniem sprzętu) w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Powyższy sprzęt będzie przeznaczony do realizacji świadczeń w:

  • Szpitalu przy ul. Jarochowskiego (Dział Operacyjno- Pooperacyjny, Oddział Noworodkowy)
  • Szpitalu przy ul. Krysiewicza (Blok Operacyjny, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Endoskopii)
  • Szpitalu przy ul. Nowowiejskiego (Zakład Elektrodiagnostyki i Fizjopatii Układu Krążenia)

Zakupiony sprzęt:

– stół operacyjny

– stanowisko do resuscytacji noworodków

– ucyfrowienie aparatu RTG przewoźnego wraz ze skanerem i stacją technika dla Oddziału Noworodkowego- skaner z licencją

– ucyfrowienie aparatu RTG przewoźnego wraz ze skanerem i stacją technika dla Oddziału Noworodkowego- stacja technika z monitorem

– wiertarka laryngologiczna

– mikroskop operacyjny

– defibrylator

– aparat RTG ramie C

– artroskop

– laparoskop

– zestaw do trepanacji czaszki

– aparat elektrochirurgiczny

– urządzenie do opracowywania mikrografów

– laser pulsacyjno- barwnikowy

– urządzenie do hydrochirurgicznego opracowywania ran

– diagnostyczna stacja opisowa lekarska dedykowana do opisu badań RTG oraz TK- 2 monitory medyczne z oprogramowaniem

– diagnostyczna stacja opisowa lekarska dedykowana do opisu badań RTG oraz TK- komputer

– aparat RTG

– aparat USG (4 głowicowy)

– videogastroskop pediatryczny

– echokardiograf przenośny

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 18 października 2022 o godzinie 13:37

Oceń nas