Projekty Unijne2024-01-04T15:09:43+00:00

Aktualne Projekty Unijne realizowane w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu:

Projekt pn. „Poprawa jakości i dostępności udzielania świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad matką i Dzieckiem w Poznaniu”.

W ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działania 9.1 „Inwestycję w infrastrukturę zdrowotną i społeczną” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 999 500,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 699 575,00 PLN

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności infrastruktury zdrowotnej wraz ze zwiększeniem jakości świadczonej opieki medycznej w SZOZnMiD poprzez doposażenie wybranych oddziałów i komórek szpitalnych w sprzęt medyczny.

Cele szczegółowe projektu:
-poprawa jakości leczenia i dostępu pacjentów do infrastruktury ochrony zdrowia w wyniku dostosowania zaplecza technicznego i technologicznego
placówki szpitalnej,
-zwiększenie udziału opieki ambulatoryjnej poprzez przesunięcie części zabiegów z zakresu biopsji fuzyjnej,
-poprawa dostępności pacjentów do mało inwazyjnych i precyzyjnych metod diagnozowania, leczenia i prowadzenia zabiegów operacyjnych,
-poprawa warunków i ergonomii pracy personelu med.,
-skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów ww. oddziałów,
-wzrost znaczenia i specjalizacji podmiotu szpitalnego o znaczeniu regionalnym,
-zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych w zakresie świadczeń med. z zakresu chirurgii, leczenia oparzeń, ortopedii i narządów ruchu oraz urologii i onkologii
urologicznej.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Projekt pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych”

W ramach Osi Priorytetowej 11 „INSTRUMENT REACT-EU EFRR”
Działania 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 999 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 699 150,00 PLN

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności, jakości i skuteczności udzielania świadczeń zdrowotnych przez Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu w związku z pandemią COVID-19 oraz innymi sytuacjami kryzysowymi poprzez doposażenie Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej w sprzęt medyczny. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych (m.in.):
– poprawę jakości leczenia i dostępu pacjentów do infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wyposażenie Wnioskodawcy w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i zabiegowy,
– poprawę diagnostyki i leczenia pacjentów również w warunkach ambulatoryjnych,
– wzmocnienie potencjału i odporności Wnioskodawcy do reagowania na sytuacje kryzysowe w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków, a także przyszłych zagrożeń epidemiologicznych i niwelowania ich konsekwencji,
– zwiększenie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych w regionie w zakresie udzielania świadczeń medycznych dedykowanych chorobom nowotworowym oraz chorobom z zakresu urologii.

_____________________________________________________________________________________________________________

Projekt pn. „Optymalizacja efektywności oraz bezpieczeństwa procesów leczenia chorób zakaźnych poprzez doposażenie Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego w sprzęt w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu” nr POIS.11.03.00-00-0030/22w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 4 263 003,18 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 263 003,18 PLN
Kwota dofinansowania: 4 263 003,18 PLN

Celem projektu jest dostosowanie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego (OOZ), Oddziału Anestozjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT) oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej (ZDO) do potrzeb epidemicznych pacjentów zakaźnych w kontekście wspierania kryzysowych działań naprawczych z punktu widzenia realizacji świadczeń diagnostyczno – leczniczych w zakresie COVID-19, jak i pozostałych chorób zakaźnych poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny, dekontaminacyjny i środki ochrony indywidualnej oraz wdrożenie nawigacji wewnątrzbudynkowej.

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach
finansowych. Takie podejrzenia należy zgłaszać za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

lub korzystając z adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

_____________________________________________________________________________________________________________

Nazwa zadania: Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego
Finansowanie: Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa.
Nazwa programu: Narodowa Strategia Onkologiczna
Dofinansowanie: 398 512,87 zł,
Całkowita wartość zadania: 398 512,87 zł
Data podpisania umowy: 28.09.2022r.
Opis zadania: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu w ramach programu Narodowa Strategia Onkologiczna zakupił sprzęt do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego: Cystoskop giętki – 10 szt.


Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Specjalistycznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Całkowita wartość projektu: 3 018 921,84 PLN
Kwota dofinansowania: 2 254 098,00 PLN

Przedmiotem projektu jest budowa usług elektronicznych przy wykorzystaniu technologii i rozwiązań technicznych ICT (Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) – Pod pojęciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (w skrócie ICT, z ang. information and communication technologies, nazywanych zamiennie technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi, teleinformatycznymi lub technikami informacyjnymi) kryje się rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. Węższym pojęciem są technologie informatyczne (IT), które odnoszą się do technologii związanych z komputerami i oprogramowaniem, nie związanych jednak z technologiami komunikacyjnymi i dotyczącymi sieci. Rozwój tych technologii sprawia, że oba pojęcia stają się coraz bardziej spójne, będący przy tym motorem rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego.”) z niezbędnym dla wytwarzania funkcjonalności tych doposażeniem środowiska informatycznego Wnioskodawcy dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów przez usprawnienie i zwiększenie dostępności oraz efektywności udzielania świadczeń medycznych przez SZOZnMiD w Poznaniu.
Wdrożenie budowanych usług elektronicznych umożliwiających udzielanie świadczeń medycznych i świadczenie usług medycznych dla pacjentów nastąpi z zastosowaniem telełączności, automatyzacji i usprawnienia współpracy z podmiotami leczniczymi i przedsiębiorcami w realizacji zleceń dotyczących działalności statutowej Wnioskodawcy oraz pełnego ucyfrowienia, usprawnienia i zautomatyzowania procedury wywiadu medycznego w obsłudze przyjęć pacjentów na hospitalizację.

______________________________________________________________________________________________________________

Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Cel projektu: Doposażenie i wymiana niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej
Całkowita wartość projektu: 4 697 002,46 zł
Kwota dofinansowania:  3 842 124,99 zł

Przedmiotem projektu jest zakup 19 szt. sprzętu medycznego celem doposażenia lub wymiany istniejącego sprzętu celem wprowadzenia nowych metod leczenia w zakresie świadczeń zdrowotnych. Planowany efekt to również zwiększenie liczby osób korzystających z pomocy medycznej ( z wykorzystaniem sprzętu) w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Powyższy sprzęt będzie przeznaczony do realizacji świadczeń w:

 • Szpitalu przy ul. Jarochowskiego (Dział Operacyjno- Pooperacyjny, Oddział Noworodkowy)
 • Szpitalu przy ul. Krysiewicza (Blok Operacyjny, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Endoskopii)
 • Szpitalu przy ul. Nowowiejskiego (Zakład Elektrodiagnostyki i Fizjopatii Układu Krążenia)

Zakupiony sprzęt:

 • stół operacyjny
 • stanowisko do resuscytacji noworodków
 • ucyfrowienie aparatu RTG przewoźnego wraz ze skanerem i stacją technika dla Oddziału Noworodkowego- skaner z licencją
 • ucyfrowienie aparatu RTG przewoźnego wraz ze skanerem i stacją technika dla Oddziału Noworodkowego- stacja technika z monitorem
 • wiertarka laryngologiczna
 • mikroskop operacyjny
 • defibrylator
 • aparat RTG ramie C
 • artroskop
 • laparoskop
 • zestaw do trepanacji czaszki
 • aparat elektrochirurgiczny
 • urządzenie do opracowywania mikrografów
 • laser pulsacyjno- barwnikowy
 • urządzenie do hydrochirurgicznego opracowywania ran
 • diagnostyczna stacja opisowa lekarska dedykowana do opisu badań RTG oraz TK- 2 monitory medyczne z oprogramowaniem
 • diagnostyczna stacja opisowa lekarska dedykowana do opisu badań RTG oraz TK- komputer
 • aparat RTG
 • aparat USG (4 głowicowy)
 • videogastroskop pediatryczny
 • echokardiograf przenośny

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020

______________________________________________________________________________________________________________

Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa

Wartość projektu: 97 700 701,76 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 81 182 632,07 zł

Cele projektu:

Wytworzenie 2 e-usług – e-Dokumentacji i e-Rejestracji, stworzenie regionalnej platformy dla Pacjenta z możliwością złożenia wniosku przez stronę WWW o udostępnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz stworzenie systemu wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi.

Planowane efekty:

53 Partnerów i Uczestników biorących udział w Projekcie zostało wyposażonych w infrastrukturę informatyczną służącą wytwarzaniu i przetwarzaniu EDM na poziomie danego podmiotu leczniczego.

Funkcjonalność usługi e-Dokumentacji zapewni Pacjentowi, który złoży wniosek, dostęp do własnych elektronicznych dokumentów medycznych. Ponadto możliwe będzie również udostępnianie EDM na poziomie samych podmiotów leczniczych, które zostaną podłączone do systemu.

Za pośrednictwem usługi e-Rejestracji Pacjent będzie miał możliwość rejestracji on-line do świadczeń opieki zdrowotnej, monitorowania statusu na liście oczekujących, możliwość elektronicznej rezygnacji z wizyty oraz będzie powiadamiany o terminie wizyty.

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 4 stycznia 2024 o godzinie 15:09

Oceń nas