Pobyt w szpitalu2021-09-08T10:54:04+00:00

Pobyt w szpitalu

Regulamin pobytu i odwiedzin w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Szpital św. Józefa:

REGULAMIN POBYTU w okresie pandemii -izolatorium

Szczegółowe zasady pobytu na Oddziale Intensywnej Terpii i Anastezjologii

Szczegółowe zasady pobytu na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym

Regulamin dodatkowej opieki pielegnacyjnej św. Józef

Szpital św. Rodziny:

Regulamin pobytu i odwiedzin -szpital św. Rodziny

Regulamin dodatkowej opieki pielegnacyjnej św. Rodzina

Pobyt rodziców i opiekunów w SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu:

„Uprzejmie informujmy, że zgodnie z wprowadzoną nowelizacją Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta od dnia 03 lipca 2019 roku, Specjalistyczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  nad  Matką  i  Dzieckiem w Poznaniu, zaprzestaje pobierania opłat od rodziców, opiekunów prawnych / faktycznych, przebywających z dzieckiem na Oddziale. W celu  potwierdzenia sprawowania opieki przez rodzica, opiekuna prawnego/ faktycznego  przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziale, w Szpitalu zostaje wprowadzony obowiązek wypełnienia oświadczenia dotyczącego wskazania liczby dni pobytu w szpitalu zgodnie z zarządzeniem Zarządzenie Nr 77/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r.

Podstawa Prawna:

  1. Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417 tj. Dz. U. 2019 poz. 1127 Obwieszenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  2. Zarządzenie Nr 77/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne. „