Oddział Dzieci Starszych II2018-03-21T11:36:56+00:00

Oddział Dzieci Starszych II

Lokalizacja

Szpital św. Józefa

 • ul. Nowowiejskiego 56/58
  63-734 Poznań

Oddział zlokalizowany jest na parterze budynku B.

Kierownictwo Oddziału

dr n. med. Beata Szewczyk – Kramska
Kierownik Oddziału

mgr Emilia Kłos – Jasińska
Pielęgniarka Oddziałowa

Zastępca kierownika oddziału:
Maria Przymuszała

Kontakt

Kierownik oddziału:

 • +48 61 859 03 27

Sekretariat:

 • +48 61 859 03 68

Dyżurka lekarska

 • +48 61 859 03 27

Pielęgniarka Oddziałowa

 • +48 61 859 03 26

Zapisy i przyjmowanie na oddział

 • Zgłoszenia

 • Zgłoszenia

Zapisy do przyjęcia planowego odbywają się telefonicznie, osobiście lub drogą elektroniczną.

 • osobiście
  zapisów dokonuje się w placówce oddziału przy ul. ul. Nowowiejskiego 56/58, na parterze budynku B

 • Przyjęcie na oddział

 • Przyjęcie na oddział

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się na Oddziale Dzieci Starszych II w godz. 10:00 – 11:00.

Przyjęcie dziecka do Szpitala wymaga obecności opiekuna ustawowego (rodzica).

Do przyjęcia do Szpitala niezbędne jest podanie numeru pesel pacjenta, prosimy o jego przygotowanie.

 • Wyniki badań

 • Wyniki badań

Informujemy, że wyniki badań, dla których czas oczekiwania był dłuższy niż pobyt pacjenta w Oddziale, można odebrać od poniedziałek do piątku w godz. 7:00 – 14:00 w sekretariacie Oddziału Dzieci Starszych II (najlepiej po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym)

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

Zakres działalności

Oddział realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci w wieku 2,5 do 18 roku życia z zakresu pediatrii oraz neurologii dziecięcej, w tym leczenia chorób:

 • układu oddechowego (zapalenie płuc, oskrzeli, zatok przynosowych),

 • układu moczowego (zakażenie dróg moczowych, zapalenie nerek, kamicę nerkową),

 • układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca),

 • układu pokarmowego (bóle brzucha, stany zapalne żołądka i jelit),

 • endokrynologicznych (niskorosłość, przedwczesne i opóźnione dojrzewanie, choroby tarczycy),

 • reumatologicznych (zapalenie stawów),

 • układu nerwowego (padaczki i inne stany napadowe, bóle i zawroty głowy, neuroinfekcje, choroby demielinizacyjne, choroby nerwowo-mięśniowe).

W razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez lekarzy:

 • okulistę

 • dermatologa

 • alergologa

 • chirurga

 • pulmonologa

 • gastroenterologa

Szpital zapewnia  dostęp do badań tomografii komputerowej, RTG, USG, EEG, EKG, echa serca, prób wysiłkowych, badań endoskopowych: w tym gastroskopii i kolonoskopii oraz badań laboratoryjnych.

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Potwierdzenie prawa do świadczeń >>