Oddział Obserwacyjno-Zakaźny2023-01-18T12:45:42+00:00

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Lokalizacja

Wielkopolskie Centrum Pediatrii

 • ul. Adama Wrzoska 1
  60-663 Poznań

Oddział zlokalizowany jest w WCP, poziom 0

Kierownictwo Oddziału

prof. Jacek Wysocki
Kierownik Oddziału

mgr Mirosława Szturomska
Pielęgniarka Oddziałowa

Zastępca kierownika oddziału: 
dr hab. n. med. Ewelina Gowin

Kontakt

Kierownik oddziału:

 • +48 61 616 20 30

Dyżurka lekarska 1:

 • +48 61 616 20 37

Dyżurka lekarska 2:

 • +48 61 616 20 38

Dyżurka lekarska 3:

 • +48 61 616 20 39

Pielęgniarka Oddziałowa

 • +48 61 859 03 32

Zapisy i przyjmowanie na oddział

 • Zgłoszenia

 • Zgłoszenia

Zapisy do przyjęcia planowego odbywają się telefonicznie, osobiście lub drogą elektroniczną.

 • osobiście
  zapisów dokonuje się w placówce oddziału przy ul. Wrzoska 1 w Poznaniu, poziom 0

 • Przyjęcie na oddział

 • Przyjęcie na oddział

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się na Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym.

Przyjęcie dziecka do Szpitala wymaga obecności opiekuna ustawowego (rodzica).

Do przyjęcia do Szpitala niezbędne jest podanie numeru pesel pacjenta, prosimy o jego przygotowanie.

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

Zakres działalności

Oddział realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci do 18 roku życia. Oddział Obserwacyjno – Zakaźny zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń zakaźnych, w tym:

 • biegunek ostrych i przewlekłych o etiologii: wirusowej (rota-, adeno-, astrowirusy i inne), bakteryjnej (salmonella, Shigella i inne),

 • biegunek przewlekłych o różnej etiologii wraz z zespołami złego wchłaniania i nietolerancjami pokarmowymi,
  neuroinfekcji: bakteryjne i wirusowe zapalenie opon mózgowych

 • neuroinfekcji: bakteryjne i wirusowe zapalenie opon mózgowych,

 • żółtaczek niemowlęcych,

 • ospy wietrznej, odry, świnki, różyczki,

 • mononukleozy,

 • atopowych zapaleń płuc,

 • krztuśca,

 • neuroinfekcji: bakteryjne i wirusowe zapalenie opon mózgowych,

 • toxoplazmozy,

 • cytomegalii wrodzonej lub nabytej,

 • wirusowych zapaleń wątroby,

 • posocznic bakteryjnych w przebiegu zakażeń bakteriami gram (-) i gram (+) z posiewami krwi, moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego, badaniami immunologicznymi.

W razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez lekarzy:

 • okulistę

 • dermatologa

 • alergologa

 • chirurga

 • pulmonologa

 • gastroenterologa

Szpital zapewnia  dostęp do badań tomografii komputerowej, RTG, USG, EEG, EKG, echa serca, prób wysiłkowych, badań endoskopowych: w tym gastroskopii i kolonoskopii oraz badań laboratoryjnych.

Terapeutyczny Program Zdrowotny

Oddział Obserwacyjno – Zakaźny realizuje Terapeutyczny Program Zdrowotny: Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu C.

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C to przewlekła choroba wątroby charakteryzująca się zmianami martwiczo – zapalnymi, wywołana przetrwałym zakażeniem HCV.

W przebiegu zakażenia przewlekłego dochodzi nie tylko do uszkodzenia wątroby, ale także innych narzadów i układów.

Do niekorzystnych zejść zakażenia należy marskość wątroby i rak wątrobowokomórkowy.

Program Terapeutyczny ma na celu uzyskanie remisji choroby, zmniejszenie ryzyka rozwoju następstw zakażenia HCV, w tym raka pierwotnego wątroby, a co za tym idzie wydłuzenie czasu przeżycia chorych na przewlekłe WZW typu C.

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Potwierdzenie prawa do świadczeń >>
Oceń nas