Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii2019-12-05T13:14:51+00:00

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lokalizacja

Szpital św. Józefa

  • ul. Krysiewicza 7/8
    61-825 Poznań

Kierownictwo Oddziału

Anna Olejniczak
Kierownik Oddziału

Elżbieta Garboś
Pielęgniarka Oddziałowa

Kontakt

Kierownik oddziału:

  • +48 61 850 62 80

Dyżurka lekarska

  • +48 61 850 62 80

Pielęgniarka Oddziałowa:

  • +48 61 850 62 50

O oddziale

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada 8 stanowisk intensywnego nadzoru

Wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt medyczny do ciągłego monitorowania i wspomagania funkcji życiowych pacjentów. W Oddziale prowadzona jest intensywna terapia pacjentów w stanach nagłego zagrożenia życia, pacjentów z ciężkimi obrażeniami wielonarządowymi, po zatruciach lekami, we wstrząsie septycznym, pacjentów z posocznicą i innymi stanami przebiegającymi z niewydolnością poszczególnych układów i narządów ze szczególnym uwzględnieniem niewydolności oddechowej.

Do zadań Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy:

  • prowadzenie czynności diagnostycznych i leczniczych wymagających wspomagania jednego lub wielu narządów,

  • prowadzenie czynności resuscytacyjnych,

  • przygotowanie i przeprowadzenie znieczulenia do zabiegów (znieczulenia ogólne złożone, znieczulenia dożylne, sedacja, znieczulenia podpajęczynówkowe, znieczulenia zewnątrzoponowe).

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.