Oddział Rehabilitacji2024-03-04T09:18:10+00:00

Oddział Rehabilitacji

Lokalizacja

Wielkopolskie Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1

poziom +3

 • ul. Adama Wrzoska 1

  60-663 Poznań

Kierownictwo Oddziału

Jacek Bućko

Kierownik Oddziału

Lidia Gawrońska

Pielęgniarka Oddziałowa

Kontakt

 • Sekretariat Oddziału

  tel. 61 616 23 30

 • rehabilitacja@szoz.pl

Zapisy i przyjmowanie na oddział

 • Zgłoszenia

 • Zgłoszenia

W celu ustalenia terminu przyjęcia do szpitala można zgłaszać się:

 • osobiście:
  poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 14:00
  Sekretariat Oddziału Rehabilitacji (poziom +3)

Planowany termin przyjęcia podawany jest, o ile to jest możliwe, w momencie zgłoszenia, jeżeli nie ma możliwości podania terminu przyjęcia w momencie zgłoszenia (w celu ustalenia terminu konieczna jest konsultacja z lekarzem), pacjent zostanie poinformowany o planowanym terminie przyjęcia telefonicznie.

 • Do przygotowania

 • Do przygotowania

Na przyjęcie prosimy przygotować:

 • numer pesel pacjenta

 • potwierdzenie dostarczenia lub przesłania oryginału skierowania do Szpitala

 • książeczkę zdrowia dziecka

 • wyniki dotychczasowych badań (MR, rtg na dowolnym nośniku, itp.)

 • wypisy z poprzednich hospitalizacji

 • wszelkie dokumenty dotyczące schorzenia podstawowego i chorób współistniejących

 • dokumentację dotyczącą przebiegu choroby

 • Przyjęcie na oddział

 • Przyjęcie na oddział

Zgodnie z ustaleniami podczas rejestracji.

Zakres działalności

Oddział dysponuje 25 łóżkami.

Oddział prowadzi ogólnoustrojowe leczenie rehabilitacyjne u pacjentów od 2 do 18 roku życia.

Rehabilitacja odbywa się w trybie stacjonarnym i jest realizowana w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Czas hospitalizacji trwa od 3 do 6 tygodni . Zapewniamy możliwość pobytu dziecka z rodzicem lub opiekunem na oddziale.

Dla każdego pacjenta ustalany jest indywidualny cel i plan terapii. Na oddziale prowadzona jest kompleksowa  terapia.

Leczone schorzenia w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej:

– diagnostyka i leczenie wad postawy

– skolioza / choroby Scheuermanna

– stany po zabiegach  operacyjnych w obrębie  układu kostno-stawowego

–  młodzieńcze przewlekłe  zapalenie stawów i  inne choroby reumatyczne

– po amputacjach kończyn górnych i kończyn dolnych

-oraz inne choroby wymagające kompleksowej rehabilitacji ogólnoustrojowej  np. mózgowe porażenie dziecięce, dzieci z przepuklinami  oponowo -rdzeniowymi;

Zasady przyjęcia

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się do Izby Przyjęć od godz.  07:00.

Wielkopolskie Centrum Pediatrii, ul. Wrzoska 1

Przyjęcie dziecka do Szpitala wymaga obecności przedstawiciela ustawowego.

W dniu przyjęcia dziecko nie musi być na czczo.

ZGŁOSZENIA

Zapisy do przyjęcia planowego odbywają się telefonicznie , osobiście lub drogą elektroniczną.

Osobiście w sekretariacie Oddziału, przy ul. Wrzoska 1, poziom +3

telefonicznie: +48 61 616 23 30

drogą elektroniczną: rehabilitacja@szoz.pl

W razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez lekarzy:

 • okulistę

 • dermatologa

 • alergologa

 • chirurga

 • pulmonologa

 • gastroenterologa

Szpital zapewnia  dostęp do badań tomografii komputerowej, RTG, USG, EEG, EKG, echa serca, prób wysiłkowych, badań endoskopowych: w tym gastroskopii i kolonoskopii oraz badań laboratoryjnych.

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Potwierdzenie prawa do świadczeń >>

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

Oceń nas