Oddział Dzieci Starszych II2024-03-18T09:27:15+00:00

Oddział Dzieci Starszych II, dawniej Wewnętrzny (Hematologiczny)

Lokalizacja

Wielkopolskie Centrum Pediatrii, poziom +5

 • ul. Adama Wrzoska 1
  60-663 Poznań

Kierownictwo Oddziału

Miłosz Jazdon
Kierownik Oddziału

Jolanta Szyguła
Pielęgniarka Oddziałowa

Kontakt

Kierownik oddziału:

 • +48 61 616 25 84

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • +48 61 616 25 82

Dyżurki lekarskie:

 • +48 61 616 25 87
  +48 61 616 25 89
  +48 61 616 25 91
  +48 61 616 25 93

Zapisy i przyjmowanie na oddział

 • Zgłoszenia

 • Zgłoszenia

W celu ustalenia terminu przyjęcia do szpitala można zgłaszać się:

 • osobiście:
  poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 14:00
  Sekretariat Oddziału Dzieci Starszych II (poziom +5)

Planowany termin przyjęcia podawany jest, o ile to jest możliwe, w momencie zgłoszenia, jeżeli nie ma możliwości podania terminu przyjęcia w momencie zgłoszenia (w celu ustalenia terminu konieczna jest konsultacja z lekarzem), pacjent zostanie poinformowany o planowanym terminie przyjęcia telefonicznie.

 • Do przygotowania

 • Do przygotowania

Do przyjęcia do Szpitala niezbędne jest podanie numeru PESEL pacjenta, prosimy o jego przygotowanie.

Do szpitala należy zabrać:

 • leki przyjmowane na stałe

 • strój dzienny

 • piżama

 • kapcie

 • przybory toaletowe, ręcznik

Prosimy aby zabrać również całą dotychczasową dokumentację medyczną dziecka oraz wszystkie wyniki badań.

 • Przyjęcie na oddział

 • Przyjęcie na oddział

W dniu przyjęcia do szpitala, proszę zgłosić się do Izby Przyjęć (budynek główny, poziom 0). 

DZIECI NIE MOGĄ MIEĆ CECH ŚWIEŻEJ INFEKCJI !

Następnie dziecko i opiekun udają się na Oddział – poziom +5

Podczas hospitalizacji z dzieckiem może przebywać tylko jeden opiekun. 

Przy przyjęciu do szpitala starsze dzieci muszą być na czczo. Dzieci od 0 do 2 lat- ostatnie karmienie o godzinie 6 rano.

Dziewczynki przyjmowane do planowej diagnostyki układu moczowego nie mogą być w trakcie krwawienia miesiączkowego.

Zakres działalności

Oddział realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci  do 18 roku życia z zakresu pediatrii, w tym leczenia:

 • chorób układu krwiotwórczego, ze szczególnym uwzględnieniem niedokrwistości i skaz krwotocznych

 • zaburzeń odporności u dzieci

 • chorób przewodu pokarmowego,

 • chorób układu moczowego.

 • Oddział kwalifikuje i prowadzi leczenie pacjentów w ramach realizacji programów lekowych dotyczących:
  – HEMOFILII,
  – MAŁOPŁYTKOWOŚCI IMMUNOLOGICZNEJ U DZIECI
  – NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI

Ponadto u dzieci młodszych:

 • chorób dróg oddechowych,

 • chorób układu krążenia,

 • chorób układu nerwowego,

 • zaburzeń metabolicznych.

W razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez lekarzy:

 • okulistę

 • dermatologa

 • alergologa

 • chirurga

 • pulmonologa

 • gastroenterologa

Szpital zapewnia  dostęp do badań tomografii komputerowej, RTG, USG, EEG, EKG, echa serca, prób wysiłkowych, badań endoskopowych: w tym gastroskopii i kolonoskopii oraz badań laboratoryjnych.

Numery telefonów pod którymi można całodobowo uzyskać informację w związku z realizacją
„Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024- 2028”:

– Oddział Dzieci Starszych II :

Dyżur lekarski +48 61 616 25 87  +48 539 524 955

Dyżur pielęgniarski +48 61 616 25 80

– Szpitalny Oddział Ratunkowy: +48 61 616 20 50

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne

Zapobieganie Krwawieniom
u Dzieci z Hemofilią A i B.

Hemofilia jest wrodzoną uwarunkowaną genetycznie skazą krwotoczną związaną z niedoborem czynnika VIII (hemofilia A) lub czynnika IX (hemofilia B). Przebieg hemofilii A i B uzależniony jest od poziomu czynnika VIII i IX. Przy ciężkiej postaci choroby dochodzi do ciężkiego krwawienia do mięśni, stawów, centralnego układu nerwowego i każdej innej okolicy ciała.

Program Terapeutyczny ma na celu pierwotną i wtórną profilaktykę krwawień u dzieci chorych na hemofilię A i B, zapewnienie powszechnej dostępności czynników krzepnięcia i poprawę jakości życia.

Leczenie Pierwotnych Niedoborów  Odporności u Dzieci

Pacjenci z pierwotnymi niedoborami odporności stanowią grupę chorych z ciężkimi, uporczywie nawracającymi, a także przewlekłymi zakażeniami różnych narządów oraz zakażeniami uogólniającymi się, które mogą prowadzić do kalectwa lub nawet śmierci.

Program Terapeutyczny ma na celu profilaktykę zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych oraz przeciwdziałanie rozwojowi przewlekłych zmian zapalnych u dzieci z wrodzonymi zaburzeniami odporności.

Leczenie chorych Hemlibrą (Emicizumab)

Oddział stosuje tego typu leczenie u pacjentów z hemofilią powikłaną wysokim mianem inhibitora.

Program lekowy w pierwotnej małopłytkowości immunologicznej u dzieci

Zastosowane leczenie:

 • ELTROMBOPAG (Revolade) – zastosowanie doustne
 • ROMIPLOSTIM (Nplate) – zastosowanie podskórne

Na Oddziale staramy się zapewnić ciepłą, rodzinną atmosferę, mimo stresu związanego z hospitalizacją…

Dla młodszych dzieci prowadzone są zajęcia przedszkolne, starsze dzieci mogą kontynuować naukę w ramach szkoły szpitalnej.

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Potwierdzenie prawa do świadczeń >>
Oceń nas