Oddział Wewnętrzny (Hematologiczny)2019-11-06T10:41:01+00:00

Oddział Wewnętrzny (Hematologiczny)

Lokalizacja

Szpital św. Józefa

 • ul. Krysiewicza 7/8
  61-825 Poznań

Oddział zlokalizowany jest w budynku B:

 • I piętro dzieci 4 – 18 lat

 • II piętro dzieci 0 – 3 lat

Kierownictwo Oddziału

dr n. med. Halina Bobrowska
Kierownik Oddziału

Wanda Andrzejewska
Pielęgniarka Oddziałowa

Zastępca kierownika oddziału:
Elżbieta Krzysztofik

Kontakt

Kierownik oddziału:

 • +48 61 850 62 78

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • +48 61 850 62 77

Dyżurka lekarska
– Oddział na  I piętrze
(dzieci starsze):

 • +48 61 850 62 79

Dyżurka lekarska
– Oddział na  II piętrze

(dzieci młodsze):

 • +48 61 850 62 85

Zapisy i przyjmowanie na oddział

 • Zgłoszenia

 • Zgłoszenia

Zapisy do przyjęcia planowego odbywają się telefonicznie, osobiście lub drogą elektroniczną.

 • osobiście
  sekretariat, budynek B

 • Do przygotowania

 • Do przygotowania

Do przyjęcia do Szpitala niezbędne jest podanie numeru PESEL pacjenta, prosimy o jego przygotowanie.

Do szpitala należy zabrać:

 • leki przyjmowane na stałe

 • strój dzienny

 • piżama

 • kapcie

 • przybory toaletowe, ręcznik

Należy zabrać ze sobą również ważne skierowanie do szpitala na pdostawie którego dokonana została rejestracja.

 • Przyjęcie na oddział

 • Przyjęcie na oddział

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się w Izbie Przyjęć (budynek A, III piętro) w godzinach 8:00 – 9:00.

Przyjęcie dziecka do Szpitala wymaga obecności przedstawiciela ustawowego (rodziców). 

Przy przyjęciu do szpitala starsze dzieci muszą być na czczo. Dzieci od 0 do 2 lat- ostatnie karmienie o godzinie 6 rano.

Dziewczynki przyjmowane do planowej diagnostyki układu moczowego nie mogą być w trakcie krwawienia miesiączkowego. Dzieci przyjmowane do planowych badań diagnostycznych nie powinny mieć cech świeżej infekcji (katar, kaszel, gorączka).

Zakres działalności

Oddział realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci  do 18 roku życia z zakresu pediatrii, w tym leczenia:

 • chorób układu krwiotwórczego, ze szczególnym uwzględnieniem niedokrwistości i skaz krwotocznych

 • zaburzeń odporności u dzieci

 • chorób przewodu pokarmowego,

 • chorób układu moczowego.

Ponadto u dzieci młodszych:

 • chorób dróg oddechowych,

 • chorób układu krążenia,

 • chorób układu nerwowego,

 • zaburzeń metabolicznych.

W razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez lekarzy:

 • okulistę

 • dermatologa

 • alergologa

 • chirurga

 • pulmonologa

 • gastroenterologa

Szpital zapewnia  dostęp do badań tomografii komputerowej, RTG, USG, EEG, EKG, echa serca, prób wysiłkowych, badań endoskopowych: w tym gastroskopii i kolonoskopii oraz badań laboratoryjnych.

Numery telefonów pod którymi można całodobowo uzyskać informację w związku z realizacją
„Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019- 2023”:

– Oddział Wewnętrzny (Hematologiczny): +48 61 850 62 79

– Izba Przyjęć: +48 61 850 62 60

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne

Zapobieganie Krwawieniom
u Dzieci z Hemofilią A i B.

Hemofilia jest wrodzoną uwarunkowaną genetycznie skazą krwotoczną związaną z niedoborem czynnika VIII (hemofilia A) lub czynnika IX (hemofilia B). Przebieg hemofilii A i B uzależniony jest od poziomu czynnika VIII i IX. Przy ciężkiej postaci choroby dochodzi do ciężkiego krwawienia do mięśni, stawów, centralnego układu nerwowego i każdej innej okolicy ciała.

Program Terapeutyczny ma na celu pierwotną i wtórną profilaktykę krwawień u dzieci chorych na hemofilię A i B, zapewnienie powszechnej dostępności czynników krzepnięcia i poprawę jakości życia.

Leczenie Pierwotnych Niedoborów  Odporności u Dzieci

Pacjenci z pierwotnymi niedoborami odporności stanowią grupę chorych z ciężkimi, uporczywie nawracającymi, a także przewlekłymi zakażeniami różnych narządów oraz zakażeniami uogólniającymi się, które mogą prowadzić do kalectwa lub nawet śmierci.

Program Terapeutyczny ma na celu profilaktykę zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych oraz przeciwdziałanie rozwojowi przewlekłych zmian zapalnych u dzieci z wrodzonymi zaburzeniami odporności.

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Potwierdzenie prawa do świadczeń >>