Prawo do świadczeń 2017-07-03T10:59:43+00:00

Prawo do świadczeń

Komu przysługuje prawo do świadczeń?

Prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje z tytułu:

 • umowy o pracę,

 • umowy zlecenia

 • prowadzenia działalności gospodarczej,

 • ubezpieczenia w KRUS,

 • statusu emeryta lub rencisty,

 • podpisania dobrowolnej umowy o ubezpieczenie zdrowotne podpisanej z NFZ.

Kogo jeszcze obejmuje?

Z bezpłatnych świadczeń medycznych mogą korzystać także:

 • osoby nieubezpieczone, posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej,
  • dzieci i młodzież – do ukończenia 18 roku życia,
  • kobiety w okresie ciąży i połogu – do 42 dnia po porodzie.
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy,

 • osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji – ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub EFTA, przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego ( EKUZ).

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny

Każda osoba ubezpieczona ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jeśli nie mają oni innego tytułu do ubezpieczenia.

Osobami tymi mogą być:

 • małżonkowie – mąż, żona (ale nie konkubenci),

 • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ubezpieczenie zdrowotne dzieci

Mimo tego, że polskie prawo gwarantuje bezpłatne świadczenia zdrowotne wszystkim dzieciom do ukończenia 18 roku życia, osoby ubezpieczone mają obowiązek zgłosić je do ubezpieczenia.

Dotyczy to nie tylko dzieci biologicznych, ale również:

 • dzieci małżonka,

 • dzieci przysposobionych,

 • wnuków,

 • dzieci przebywających pod państwa opieką w ramach rodziny zastępczej – do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Ubezpieczenie zdrowotne dzieci po ukończeniu 18 roku życia

Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 lat, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia.

Dzieci posiadające orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą być zgłaszane do ubezpieczenia bez ograniczenia wieku.

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń

 • Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę

  • Druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni) lub
  • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub
  • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy – jeśli Państwo posiadają.
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą

  • Druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA) oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Osoby ubezpieczone w KRUS

  • Zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowana przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji roślin).
 • Emeryci i renciści

  • legitymacja emeryta lub rencisty.
 • Osoby ubezpieczone dobrowolnie

  • Umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej, a w przypadku zgłoszonego członka rodziny dodatkowo druk zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia (ZUS ZCNA / ZUS ZCZA).
 • Osoby nieubezpieczone,

  spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej:

  • Decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
 • Członkowie rodziny osoby ubezpieczonej

  • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r.; ZUS ZCZA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),
  • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,
  • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny,
  • legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS – jeśli Państwo posiadają,
  • w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18, a 26 rokiem życia – dodatkowo należy przedstawic dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną / studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
  • w przypadku studentów po ukończeniu 26 roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) wraz z opłatą składki oraz legitymacja studencka lub doktorancka;
 • Osoby bezrobotne

  • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Osoby ubezpieczone w innym niż Polska państwie

  członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu:

  • Zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowana przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji roślin).
 • Osoby przebywające na ciągłym zwolnieniu lekarskim

  • zaświadczenie z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia.