Oddział Dzieci Młodszych2020-07-23T08:31:03+00:00

Oddział Dzieci Młodszych

Lokalizacja

Szpital św. Józefa

 • ul. Nowowiejskiego 56/58
  61-734 Poznań

Budynek B:

 • piętro I (Oddział A)

 • piętro II (Oddział B)

Kierownictwo Oddziału

Urszula Lulewicz – Sobczak
Kierownik Oddziału

mgr Hanna Włódarczak
Pielęgniarka Oddziałowa

Kontakt

Kierownik oddziału:

 • +48 61 859 03 67

Dyżurka lekarska — Oddział A

 • +48 61 859 03 28

Dyżurka lekarska — Oddział B

 • +48 61 859 03 40

Pielęgniarka Oddziałowa

 • 61 859 03 24

Sekretarka medyczna B

 • +48 61 859 03 66

Zapisy i przyjmowanie na oddział

 • Zgłoszenia

 • Zgłoszenia

Zapisy do przyjęcia planowego odbywają się telefonicznie, osobiście lub drogą elektroniczną.

 • osobiście
  zapisów dokonuje się w placówce oddziału przy ul. Nowowiejskiego 56/58, w budynku B

 • Przyjęcie na oddział

 • Przyjęcie na oddział

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się na Oddziale Dzieci Młodszych.

Przyjęcie dziecka do Szpitala wymaga obecności opiekuna prawnego (rodzica).

Do przyjęcia do Szpitala niezbędne będzie podanie numeru pesel pacjenta, prosimy o jego przygotowanie.

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

Zakres działalności

Oddział realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci w wieku do 4 roku życia z zakresu pediatrii, w tym leczenia chorób:

 • dróg oddechowych (stany zapalne gardła, oskrzeli, płuc i inne),

 • przewodu pokarmowego (ostre i przewlekłe zaburzenia wchłaniania, nietolerancje pokarmowe, zaburzenia czynnościowe),

 • dróg moczowych (pełna diagnostyka obrazowa + leczenie),

 • układu krążenia,

 • układu nerwowego,

 • zaburzeń metabolicznych, chorób rzadkich.

W razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez lekarzy:

 • okulistę

 • dermatologa

 • alergologa

 • chirurga

 • pulmonologa

 • gastroenterologa

Szpital zapewnia  dostęp do badań tomografii komputerowej, RTG, USG, EEG, EKG, echa serca, prób wysiłkowych, badań endoskopowych: w tym gastroskopii i kolonoskopii oraz badań laboratoryjnych.

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Potwierdzenie prawa do świadczeń >>