Oddział Dzieci Starszych2019-06-05T11:12:23+00:00

Oddział Dzieci Starszych

Lokalizacja

Szpital św. Józefa

 • ul. Krysiewicza 7/8
  61-825 Poznań

Oddział zlokalizowany jest w budynku A na III piętrze.

Kierownictwo Oddziału

dr n. med. Joanna Stryczyńska- Kazubska
Kierownik Oddziału

Mariola Dziarłowska
Pielęgniarka Oddziałowa

Kontakt

Kierownik oddziału:

 • +48 61 850 63 17

Dyżurki lekarskie:

 • +48 61 850 62 08
  +48 61 850 63 17
  +48 61 850 63 61
  +48 61 850 63 63

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • +48 61 850 62 09

Zapisy i przyjmowanie na oddział

 • Zgłoszenia

 • Zgłoszenia

Zapisy do przyjęcia planowego odbywają się telefonicznie, osobiście lub drogą elektroniczną.

 • osobiście
  na oddziale Dzieci Starszych, przy ul. Krysiewicza 7/8, w bud. A na III piętrze

 • Do przygotowania

 • Do przygotowania

W celu zapisania dziecka do Księgi Oczekujących niezbędne jest podanie numeru PESEL, daty wystawienia skierowania i rozpoznania lekarza kierującego.

Prosimy również o posiadanie do wglądu pełnej dokumentacji medycznej dziecka, w tym książeczki zdrowia dziecka.

 • Przyjęcie na oddział

 • Przyjęcie na oddział

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się na Izbie Przyjęć (budynek A, III piętro) w godzinach 7:30 - 9:00.

Przyjęcie dziecka do Szpitala wymaga obecności opiekuna ustawowego (rodzica).

W dniu przyjęcia dziecko powinno być na czczo.

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Potwierdzenie prawa do świadczeń >>

Oddział realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci w wieku 2,5 do 18 roku życia z zakresu pediatrii, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • schorzeń układu oddechowego i chorób alergicznych (w tym badania endoskopowe układu oddechowego),

 • schorzeń układu pokarmowego (w tym badania endoskopowe przewodu pokarmowego),

 • schorzeń układu sercowo – naczyniowego, z uwzględnieniem zaburzeń rytmu serca i nadciśnienia tętniczego (bez procedur kardiologii inwazyjnej).

Wsparcie oddziału

W ramach Zespołu Oddział posiada stały dostęp do:

 • Pracowni Badań Obrazowych (tomografia komputerowa, ultrasonografia, radiologia konwencjonalna),

 • Zakładu Elektrodiagnostyki i Fizjopatologii Układu Krążenia (echokardiografia, badanie ekg metodą Holtera 24-godzinne automatyczne monitorowanie ciśnienie tętniczego, ergometryczne próby wysiłkowe).

W uzasadnionych przypadkach pacjenci konsultowani są przez lekarzy specjalistów z zakresu:

 • neurologii dziecięcej,

 • okulistyki,

 • dermatologii,

 • alergologii,

 • chirurgii dziecięcej,

 • pulmonologii,

 • reumatologii,

 • psychiatrii,

 • laryngologii,

 • gastroenterologii dziecięcej.

Oddział od lat systematycznie współpracuje ze szpitalnym zespołem psychologów klinicznych.

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.