Oddział Obserwacyjno - Zakaźny znajduje się przy ul. Nowowiejskiego 56/58. Oddział zlokalizowany jest w budynku A: parter (Oddział A), piętro I (Oddział B), piętro II (Oddział C).

Kierownik Oddziału: prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Ewa Sawala
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Mirosława Szturomska
 
KONTAKT:
Kierownik Oddziału:
tel. 61 859 03 38
Sekretariat:
tel. 61 859 03 48
Dyżurka lekarska - Oddział A:
tel. 61 859 03 35
Dyżurka lekarska - Oddział B:
tel. 61 859 03 34
Dyżurka lekarska - Oddział C:
tel. 61 859 03 36
Pielęgniarka Oddziałowa:
tel. 61 859 03 32
 
Zapisy do przyjęcia planowego na Oddział (wyłącznie z ważnym skierowaniem):   >>> skierowanie
 - osobiście lub
poniedziałek - piątek w godz. 11:00 - 14:00   

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się na Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym. Przyjęcie dziecka do Szpitala wymaga obecności opiekuna ustawowego (rodzica). Do przyjęcia do Szpitala niezbędne jest podanie numeru pesel pacjenta, prosimy o jego przygotowanie.

 

 Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

   

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

>>> Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

Oddział realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci do 18 roku życia. Oddział Obserwacyjno - Zakaźny zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń zakaźnych, w tym:

 • biegunek ostrych i przewlekłych o etiologii: wirusowej (rota-, adeno-, astrowirusy i inne), bakteryjnej (salmonella, Shigella i inne),
 • biegunek przewlekłych o różnej etiologii wraz z zespołami złego wchłaniania i nietolerancjami pokarmowymi,
 • neuroinfekcji: bakteryjne i wirusowe zapalenie opon mózgowych
 • zółtaczek niemowlęcych,
 • ospy wietrznej, odry, świnki, różyczki,
 • mononukleozy,
 • atopowych zapaleń płuc,
 • krztuśca
 • schorzeń pasożytniczych przewodu pokarmowego,
 • toxoplazmozy,
 • cytomegalii wrodzonej lub nabytej,
 • wirusowych zapaleń wątroby,
 • posocznic bakteryjnych w przebiegu zakażeń bakteriami gram (-) i gram (+) z posiewami krwi, moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego, badaniami immunologicznymi.

W razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez lekarzy: kardiologa, neurologa, okulistę, dermatologa, alergologa, chirurga, pulmonologa czy gastroenterologa. Szpital zapewnia dostęp do badań tomografii komputerowej, RTG, USG, EEG, EKG, echa serca, prób wysiłkowych, badań endoskopowych: w tym gastroskopii i kolonoskopii oraz badań laboratoryjnych.

Oddział Obserwacyjno - Zakaźny realizuje Terapeutyczny Program Zdrowotny: Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu C.

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C to przewlekła choroba wątroby charakteryzująca się zmianami martwiczo - zapalnymi, wywołana przetrwałym zakażeniem HCV. W przebiegu zakażenia przewlekłego dochodzi nie tylko do uszkodzenia wątroby, ale także innych narzadów i układów. Do niekorzystnych zejść zakażenia należy marskość wątroby i rak wątrobowokomórkowy. Program Terapeutyczny ma na celu uzyskanie remisji choroby, zmniejszenie ryzyka rozwoju następstw zakażenia HCV, w tym raka pierwotnego wątroby, a co za tym idzie wydłuzenie czasu przeżycia chorych na przewlekłe WZW typu C.